เผย 2 ลัคน าร าศีสุดเฮงมีเก ณฑ์ร วยเงียบ

หมอเค้ก เผย 2 ลัคน าร าศีสุดเฮง-2 วันเกิ ดสุดปัง มีเกณ ฑ์ร วยเงี ยบๆ นับจ ากนี้เป็นต้นไป

หลังจ ากดาวพฤหัสบดีย้ ายร าศี 29 มีน าค มที่ผ่ านมา ด วงชะต าของ 12 ร าศีจะมีก ารเปลี่ ยนแป ลงไปต ามอิ ทธิพลด วงดาว

อย่ างไรก็ต าม มี 2 ลัคน าร าศี และผู้ที่เกิ ด 2 วันนี้ มีด วงเฮง ด วงร วย โดยหมอเค้กได้โพสต์เฟซบุ๊ก

หมอเค้ก Magic designs ระบุว่า ค นที่มีเก ณฑ์ร วยจ ากธุรกิจลับๆ หลังจ ากวันที่ 29 มีน าค ม 2564

นี้เป็นต้นไป ได้แ ก่ ค นที่เกิ ดในลัคน าร าศี สิงห์ พิจิก รวมถึงค นที่เกิ ดวันอังค าร

และวันเสาร์ ทำอะไรไม่ต้องป่ าวประก าศบอกใครมาก เพร าะด วงต้องร วยเงียบ

ข้อมูลmatichon