4 กลุ่ มนี้ เดือนเมษายน รับคว ามช่ วยเหลือหล ายเ ด้ง

สืบเนื่ องจ ากที่กรมบัญชีกล างได้ออกมาแ จ้งถึงกำหนดก าร ก ารจ่ ายเงิ นเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ ยความพิก าร

และเงิ นอุดหนุนเด็ กแ รกเกิ ด โดยปกติจะจ่ ายเงิ นภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เนื่ องจ ากวันที่ 10 เม.ย 2564

ตรงกับวันหยุดสงกร านต์เลื่ อนจ่ ายเงิ นเร็วขึ้นจ ากกำหนดก ารเดิมเป็นจ่ ายเงิ นวันที่ 9 เม.ย. 2564

โดยข้อมูลก ารจ่ ายเงิ นแต่ละกลุ่ ม มีดังนี้

เบี้ ยผู้สูงอายุ

อายุ 60-69 ปี ได้เงิ น 600 บ าท

อายุ 70-79 ปี ได้เงิ น 700 บ าท

อายุ 80-89 ปี ได้เงิ น 800 บ าท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้เงิ น 1,000 บ าท

กลุ่ มผู้พิก าร

อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้เงิ น 1,000 บ าท

ผู้พิก ารที่มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ได้รับเบี้ ยความพิก าร เงิ นเข้ าบัญชี 800 บ าท บวกเงิ นพิเศษ 200 บ าท (เงิ นเข้ าประมาณ 22 เมษายนนี้)

ผู้พิก ารทั่วไป ไม่มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ได้เงิ น 800 บ าท

กลุ่ มเด็ กแรกเ กิด พ่ อแ ม่จะได้เงิ นอุดหนุนเด็ ก 600 บ าท ต่อเด็ ก 1 ค น

นอกจ ากนี้ ร วมไปถึงเงิ นค่ าป่ วยก ารอาสาสมั ครสาธ ารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธ ารณสุข (อสส.)

ปกติจ่ ายภ ายในวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่ องจ ากวันที่ 15 เม.ย. 2564 ตรงกับวันหยุดสงกร านต์ เลื่ อนจ่ ายเป็นจ่ ายเงิ นวันที่ 9 เม.ย.2564 เช่ นกัน

ข้อมูลnews.ch7