ขึ้นทางด่ วนฟรี 3 เส้นทางตล อดวันหยุดสงกร านต์

ก ารทางพิเศษแห่งประเทศไทยประก าศยกเว้นก ารเก็บค่ าผ่ านทางพิเศษ 3 เส้นทาง

รับวันหยุดสงกร านต์ประจำปี 2564 (วันจักรี) รวมทั้งสิ้ น 1 วันเต็ม

ก ารยกเว้นค่ าผ่ านทางพิเศษดังกล่ าวมีขึ้นตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจ นถึง 24.00 น.

ร วมระยะเวลาทั้งสิ้ น 1 วัน ซึ่งเป็นไปต ามนโยบ ายของรั ฐบ าลและกระทรง

ค มน าค มต ามเงื่ อนไขสัญญาสัมปทานฉบับแ ก้ไขให ม่ ระหว่ าง กทพ. บริษัท

ทางด่ วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาช น) (BEM) และบริษัททางด่ วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

เพื่อเป็นก ารลดภ าระค่ าใช้จ่ ายแ ก่ประชาช น เพิ่มความสะดวกในก ารเดินทาง และช่ วยลดปั ญห าจร าจรติดขัดบริเวณหน้ าด่ านเก็บเงิ น

ทางด่ วนที่ได้รับก ารยกเว้นค่ าผ่ านทางรวม 3 เส้นทาง ประกอบด้วย

ท างพิเศษเฉ ลิมมหานคร จำนวน 19 ด่ าน

ท างพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่ าน

ท างพิเศษอุดรรัถย า จำนวน 10 ด่ าน

ข้อมูลsanook