ม33เร ารักกัน เผยผลทบทวนสิ ทธิ สำหรับกลุ่ มที่รับร วดเดียว 4,000

ตร วจสอบสิ ทธิ ม33เร ารักกัน รับ 4,000 บ าท ประก าศผ่ านผล ทบทนสิ ทธิ ผ่ าน www.ม33เร ารักกัน.com เช็ กเป๋าตัง รับอีก 1,000 วันนี้

โครงก าร ม.33เร ารักกัน โครงก ารช่ วยเหลือเยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า33 ที่ได้รับผลกระทบจ ากสถ านก ารณ์cv

ซึ่งรั ฐบ าลให้วงเงิ น 4,000 บ าท แ ก่ผู้มีสิ ทธิ และลงทะเบี ยน ม33เร ารักกัน ผ่ าน www.ม33เร ารักกัน.com

ประก าศผลทบทวนสิ ทธิ ม33เร ารักกัน

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ลงทะเบี ยน ม.33เร ารักกัน ไม่ผ่ านในรอบแ รกและยื่นขอทบทวนสิ ทธิ

ผ่ าน www.ม33เร ารักกัน.com ต้องตร วจสอบสิ ทธิ ม33เร ารักกัน ผ่ าน www.ม33เร ารักกัน.comเข้ าไปที่หน้ าเว็บไซต์

และคลิก ตร วจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ จะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

จะสาม ารถเช็ กสิ ทธิ ม33เร ารักกัน ตร วจสอบผลก ารทบทวนสิ ทธิได้ผ่ านเว็บไซต์ จ ากนั้นผู้ที่ผ่ านเก ณฑ์รออีกเพียง 1 สัปดาห์

ก็จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าcv เต็ม คือ 4,000 บ าทในครั้งเดียว ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ส่วนผู้ประกันตนกลุ่ มที่ไม่มีสม าร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบี ยนมาก่อน ก็จะทร าบผลในช่ วงเวลาใก ล้เคียงกัน

โดยผู้ลงทะเบี ยนแบบไม่มีสม าร์ทโฟนมีจำนวนกว่า 3 หมื่น 2 พันค น ซึ่งสำนักงานประกันสังค มจะแ จ้งผลและวิธีก ารรับเงิ นเยี ยวย าให้รับทร าบต่อไป

ตร วจสอบเงิ นม33เร ารักกัน เข้ าแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วันนี้ (5เม.ย.64)ผู้ได้รับสิ ทธิ ม33เร ารักกัน จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าcv เป็นงวดที่ 3 อีก 1,000 บ าท

bee

เงิ นเข้ าผ่ านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สาม ารถนำไปใช้ซื้อสิ นค้ าและชำระค่ าบริก ารได้ จะใช้ในทันที หรือเก็บสะสมไว้ใช้จ่ ายได้จ นถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

และสัปดาห์หน้ าช่ วงวันหยุดสงกร านต์ 2564 จะได้รับเงิ นเยี ยวย า งวดที่ 4 อีก 1,000 บ าท งวดสุดท้ ายครบ 4,000 บ าท ในวันที่ 12 เมษายน 2564

ข้อมูลpptvhd36