เผยเงื่ อนไขรับเงิ น5,000 บ าททัวร์เที่ ยวไทย

“ททท.” ย้ำชัดเงื่ อนไขโครงก าร “ทัวร์เที่ยวไทย” รั ฐช่ วยจ่ ายค่ าทัวร์สูงสุด 5,000 บ าท คิกออฟภายในสัปดาห์แรก พ.ค.นี้ พร้อม “เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3”

น ายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าก ารก ารท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่ าวว่า โครงก าร “ทัวร์เที่ ยวไทย” ที่รั ฐบ าลจะช่ วยจ่ ายเงิ น 40%

สนับสนุนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในวันธร รมดาผ่ านบริษัทนำเที่ยว สูงสุดไม่เกิน 5,000 บ าทต่อค น ของแพ็คเกจร าค าทัวร์ไม่เกิน 12,500 บ าท

เตรี ยมเปิ ดให้ผู้ประกอบก ารบริษัทนำเที่ ยวลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯในช่ วงหลังวันหยุดย าวเทศก าลสงกร านต์นี้ ส่วนประชาช นค าดว่าจะเปิ ดให้

ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิได้ในช่ วงสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.นี้ พร้อมกับโครงก ารเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงก ารทัวร์เที่ ยวไทย 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค.2564

เงื่ อนไขหลักของประชาช นที่ต้องก ารใช้สิ ทธิโครงก ารทัวร์เที่ยวไทย

ประชาช นผู้เข้าร่วมโครงก ารต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ร ายก ารนำเที่ ยวที่เลื อกซื้อ ต้องเป็นก ารเดินทางข้ ามจังหวัดเท่านั้น

ต้องเดินทางผ่ านบริษัทนำเที่ ยวเท่านั้น ตั้งแต่ต้นทางจ นถึงปล ายทาง ไม่อนุญ าตให้เข้ าร่วมโปรแกรมกล างทาง

อนุญ าตให้ผู้เข้าร่ วมใช้สิ ทธิโครงก ารทัวร์เที่ ยวไทย ใช้ได้ 1 ค นต่อ 1 สิ ทธิต่อ 1 ครั้งเท่านั้น ยกตัวอย่ างเช่ น

ในกรณีที่ซื้อแพ็คเกจทัวร์ร าค ารวม 5,000 บ าท จะได้รับสิ ทธิเป็นเงิ นรั ฐช่วยจ่ ายค่ าแพ็คเกจทัวร์มูลค่ า 2,000 บ าท

จ ากมูลค่ ารั ฐช่ วยจ่ าย 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บ าท เท่ากับว่าอีก 3,000 บ าทที่เหลือ จะไม่สาม ารถใช้ได้อีก

ผู้เข้ าร่วมโครงก ารสาม ารถเข้ าร่วมได้ทั้งโครงก าร “ทัวร์เที่ยวไทย” และ “เร าเที่ยวด้วยกัน” แต่ไม่สาม ารถใช้ในเวลาเดียวกันได้ เพื่อป้องกันก ารได้รับส่วนลดซ้ำซ้ อน

เงื่ อนไขหลักของผู้ประกอบก ารบริษัทนำเที่ ยวในก ารเข้ าร่วมโครงก ารทัวร์เที่ยวไทย

ผู้ประกอบก ารบริษัทนำเที่ยว จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบี ยนถูกต้องต ามกฎหม ายก่อนวันที่ 1 ม.ค.2563

เพื่อเป็นก ารยืนยันว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจ ากก ารระบ าดของcv จริง

บริษัทนำเที่ยวสาม ารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 คนต่อ 1 บริษัท

บริษัทนำเที่ ยวจะต้องนำเสนอร ายก ารนำเที่ยว 15 ร ายก าร (แบ่งประเภท รูปแบบก ารให้บริก าร ร าค า และเงื่ อนไขร าค า)

ไม่มีก ารกำหนดร าค าขั้นต่ำ เบื้ องต้นสาม ารถแบ่งระดับร าค าแพ็คเกจทัวร์ได้ 3 ระดับ ตั้งแต่ร าค าถูก (Silver),

ป านกลาง (Gold) และสูง (Platinum) โดยจะมีค ณะทำงานฯ ตร วจสอบคุณภ าพและความคุ้มค่ าของแพ็คเกจ

ก่อนอนุญ าตให้นำขึ้นบนเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ ยวไทย.ไทย เพื่อเสนอข ายให้ประชาช นเป็นก ารทั่วไป

และต้องแสดงร ายละเอียดชัดเจ น เช่ น ชื่อของโ รงแ รมและร้ านอาหารในร ายก ารนำเที่ยว

สำหรับก ารตร วจสอบว่ามีก ารเดินทางจริงหรือไม่ จะมีก ารสแ กนคิวอ าร์โค้ดและสแ กนใบหน้ า นอกจ ากนี้คณะทำงานตร วจสอบข้อมูลก าร

เดินทางจริงของผู้เข้ าร่ วมโครงก าร ทั้งนี้หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คณะทำงานพิจ ารณาตร วจสอบหลักฐ านเพิ่มเติม เช่ น Rooming List, Folio รูปถ่ ายห มู่คณะ และอื่นๆ

เมื่อได้รับก ารตร วจสอบว่ามีก ารเดินทางจริง จึงเข้ าสู่ขั้นตอนอนุมัติโอนเงิ นให้แ ก่ผู้ประกอบก ารธุรกิ จนำเที่ ยวต ามเก ณฑ์ที่กำหนด 40% ไม่เกิน 5,000 บ าทต่อสิ ทธิ

ข้อมูลbangkokbiznews