เร าช นะกลุ่ มพิเศษลงสมั ครได้ถึงวันไหนตร วจสอบก่อนรับเงิ น 7,000 บ าท

ตร วจสอบติดต าม “เร าช นะ” กลุ่ มพิเศษ คือใครบ้ าง ลงทะเบี ยนถึงวันไหน เช็ คก่อนรอรับเงิ น 7,000 บ าท

ติดต ามโครงก ารแ จกเงิ นของรั ฐบ าล ม าตรก าร “เร าช นะ” กรณี กลุ่ มพิเศษ ว่าเป็นใครกันบ้ าง

และลงทะเบี ยนถึงวันไหน ซึ่งถ้าใครลงทะเบี ยนผ่ านจะได้เงิ นทีเดียว 7,000 บ าท

“เร าช นะกลุ่ มพิเศษ” ได้รับก ารขย ายระยะเวลาเปิ ดรับลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก ารเร าช นะ

สำหรับประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ ครั้งที่ 3 แล้ว

น างสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงก ารคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้ าเกี่ ยวกับก ารขย ายระยะเวลาเปิ ดรับลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะ

ครั้งที่ 3 สำหรับประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภ าวะพึ่งพิง

“เร าช นะกลุ่ มพิเศษ” คือใครบ้ าง ดังนี้

1.ผู้สูงอายุ

2.ผู้พิก าร

3.ทุพพลภาพ

4.ผู้ป่ วยติดเตี ยง

โดยประชาช นเหล่านั้น ไม่สาม ารถเดินทางออกจ ากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือ

“เร าช นะกลุ่ มพิเศษ” ลงทะเบี ยนถึงวันไหน

หน่ วยรับลงทะเบี ยนเคลื่อนที่ ระหว่ างวันที่ 27 มีน าค ม – 9 เมษายน 2564 ประชาช นที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ

ในช่วงเวลาดังกล่ าว จะทร าบผลก ารคัดกร องคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564

ผู้ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติจะได้รับก ารโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท และสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์

ผ่ านบัตรประจำตัวประชาช นแบบอเน กประส งค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบก ารร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก าร

ที่เข้ าร่ วมโครงก ารฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาค ม 2564

ข้อมูลbangkokbiznews