ร าค าทองวันนี้ปรับขึ้น50บ าท

ร าค าทองวันนี้จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ประก าศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.32 น. ปรับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเที ยบกับประก าศร าค าซื้อข ายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ร าค าไม่ขยับเท่ากับประก าศร าค าซื้อข ายครั้งเดี ยวของวันศุกร์

และตลอดสัปดาห์ที่ผ่ านร าค าไม่เพิ่มไม่ลดเมื่อเที ยบกับสัปดาห์ก่อนหน้ า

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันจันทร์ที่ 5

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,100

รับซื้อบ าทละ 25,044.32

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,600

รับซื้อบ าทละ 25,500

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งเดียว)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,050

รับซื้อบ าทละ 24,998.84

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,550

รับซื้อบ าทละ 25,450

ร าค าทองคำ Spot เช้านี้เคลื่ อนไหวที่บริเวณ 1,728 ดอลล าร์ หลังจ ากสุดสัปดาห์ที่ผ่ านมาตล าดทองคำสำคัญๆ

ของโลก ทั้งสหรั ฐ ยุโรป เอเชีย ปิ ดทำก ารในวันหยุด Good Friday (วันศุกร์ประเส ริฐ) อย่ างไรก็ดี

สัปด าห์นี้จับต าทองคำมีโอก าสปรับตัวลดลง หลังสหรั ฐประก าศตัวเ ลขก ารจ้ างงานนอกภ าคก ารเก ษตรเดือนมีน าค ม ที่ออกมาแข็งแก ร่งเกิ นค าด

ข้อมูลทองคําราคา