ข่ าวดีวันจักรีขึ้นทางด่ วนฟรี 3สาย

วันที่ 6 เม.ย. กทพ. ยกเว้นค่ าผ่ านทางทางด่วน 3 สายทาง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ก ารทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แ จ้งว่าจะยกเว้นค่ าผ่ านทางพิเศษของทางพิเศษ

รวม 3 ส ายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมห านคร จำนวน 19 ด่ าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่ าน ทางพิเศษอุดรรัถย า

จำนวน 10 ด่ าน ในที่ 6 เม.ย. 2564 (วันจักรี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

ซึ่งเป็นวันหยุดร าชก ารประจำปีต ามประก าศสำนักน ายกรั ฐมนตรี

โดยเป็นไปต ามนโยบ ายของรั ฐบ าลและกระทร วงค มนาค มที่ปร ากฏในสัญญาสัมปท าน ฉบับแ ก้ไขให ม่ระหว่ าง

กทพ. บริษัท ทางด่ วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มห าช น) (BEM) และบริษัทท างด่ วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

เพื่อเป็นก ารอำนวยความสะดวกในก ารเดินทางของประชาช นในวันหยุดและช่ วยลดภ าระค่ าใช้จ่ ายให้แ ก่ประชาช น

รวมทั้งช่ วยลดปั ญห าจร าจรติดขัดบริเวณหน้ าด่ านเก็บค่ าผ่ านทางพิเศษได้อีกด้วย

ข้อมูลprachachat