ค น5ร าศีเตรี ยมถูกร างวัลใหญ่รับทรั พย์ก้อนโต

คอลัมน์ ด วงเด่นร ายวัน

โหรสมชาย เกี ยรต์ภร าดร

ลัคน าร าศีกรกฎ 16 กรกฎาค ม – 16 สิงหาค ม

ด วงชะต าให้โทษมากกว่าคุณ วันนี้อารมณ์หงุดหงิดหัวเสี ยง่าย ใครพูดจ าไม่เข้ าหูพร้ อมมีปากเสี ยงด้วยทันที

งานใหญ่อ าจเสี ยห ายเพร าะเสี ยเวลากับเรื่ องเล็กน้อย อยู่ท่ามกลางค นหมู่มากระวั งเสี ยชื่อเสี ยง แต่ก ารเงิ นหมุนเวียนดี

ได้ล าภจ ากก ารเสี่ ยงโ ชค ค นรักไม่ทำให้ผิ ดหวัง สีแดงช่ วยเส ริมด วงให้มีโ ชคล าภ

ลัคน าร าศีสิงห์ 17 สิงหาค ม – 16 กันย ายน

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ ตื่นขึ้นมาด้วยความสบ ายใจ รู้สึกเหมื อนงานไม่พอให้ทำในวันนี้ ศัตรูคู่แข่งจ้องเล่นงานไม่เอามาใส่ใจ

แต่ก ารเงิ นรั่วไหล ใช้บัตรเครดิตจ นเพลินมือ เสี่ ยงโ ชคมีโอก าสได้ลุ้นร างวัลก้อนโต ค นรักเอาแต่ใจไร้เห ตุผล สีทองช่ วยเส ริมด วงก ารเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคน าร าศีพิจิก 16 พฤศจิก ายน – 15 ธันวาค ม

ด วงชะต าให้ทั้งคุณและโทษ ก ารงานไร้อุปสร รค ถือคติทำไปเรื่ อยๆ เดี๋ยวก็เสร็จ ก ารเงิ นรับจ่ ายคล่องมือ รับเร็วแต่ก็จ่ ายเร็วเช่ นกัน

พูดคุยกับค นแปลกหน้ าระวั งเสี ยทรั พย์ แต่มีเก ณฑ์ได้ล าภจ ากความฝัน ความรักลงตัว ค นรักเอาใจเก่ง สีแดงช่ วยเส ริมด วงให้มีโ ชคล าภ

ลัคน าร าศีธนู 16 ธันวาค ม – 14 มกร าค ม

ด วงชะต าให้โทษมากกว่าคุณ ต้องควบคุมสติอารมณ์ได้ดี เพร าะศัตรูในที่ทำงานอาจชวนทะเล าะตั้งแต่เช้า ก ารเงิ นหมุนเวียนดีเป็นพิเศษ

เหม าะเสี่ ยงโ ชคทุกรูปแบบ มีโอก าสเงิ นก้อนโตไหลเข้ากระเป๋า ด้านความรักเป็นสีชมพูน่าอิ จฉ า ค นโสดพร้อมเปิ ดตัวค นรู้ใจ สีทองช่ วยเส ริมด วงก ารเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคน าร าศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีน าค ม

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ หลายค นได้รับความเชื่ อถือจ ากก ารทำงาน เสนองานต่อที่ประชุมได้รับก ารสนับสนุน ก ารเงิ นหมุนเวียนคล่องมือ

เสี่ ยงโ ชคเก็งกำไรได้ผลตอบแทนคุ้มค่ า สังสร รค์กับเพื่อนฝูงจะได้ลู่ทางทำมาหากินดีๆ กลับบ้ าน ค นรักทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน สีแดงช่ วยเส ริมด วงให้มีโ ชคล าภ

ข้อมูลhoroscope