เกิ ด4ร าศีเดินทางได้โ ชคล าภผู้ให ญ่ให้คว ามสำคัญ

คอลัมน์ ด วงเด่นร ายวัน

โหรสมชาย เกี ยรติ์ภร าดร

ลัคน าร าศีเมษ 13 เมษายน – 14 พฤษภาค ม

ด วงชะต าให้โทษมากกว่าคุณ เรื่องงานไปได้เรื่อยๆ ไร้ปั ญห าอุปสร รค แต่ก ารเงิ นเสี่ ยงรั่วไหล ไม่วางแผนใช้จ่ ายดีๆ

ก ารเงิ นจะติดลบ หลายค นจะหมดเงิ นไปกับสิ่งไร้สาระเกินจำเป็น ไม่เหม าะเสี่ ยงโ ชคเก็งกำไร

เจรจ าเรื่องเงิ นเสี่ ยงล้มเหลว ค นรักทำให้หงุดหงิด สีดำช่ วยเส ริมด วงเรื่องงานให้ก้ าวหน้ า

ลัคน าร าศีพฤษภ 15 พฤษภาค ม – 14 มิถุน ายน

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ ก ารงานโดยรวมไร้ปั ญห า ผลงานเข้าต าน าย ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ ก ารเงิ นหมุนเวี ยนคล่ องมือ

ที่ลงทุนไปได้ผลตอบแทนเป็นบวก เหม าะจัดประชุมเรื่องสำคัญ ปั ญห าอุปสร รคมาจ ากลู กน้องบริว าร

โ ชคล าภมาจ ากเพ ศตรงข้ าม ค นโสดจะไม่เหงาอีกต่อไป สีฟ้าช่ วยเส ริมด วงก ารเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคน าร าศีมิถุน 15 มิถุน ายน – 15 กรกฎาค ม

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ เรื่องงานไร้ปั ญห า ถือคติทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เสร็จ ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ เสนองานต่อที่ประชุมจะได้รับก ารยอมรับ

ศัตรูคู่แ ข่งทำอะไรไม่ได้ ก ารเงิ นหมุนเวี ยนคล่องมือ เหม าะใช้จ่ ายลงทุน เสี่ ยงโ ชคเก็งกำไรทำให้ยิ้มออก

ค นรักไม่ทำให้ผิดหวัง สีส้มช่ วยเส ริม ด วงธุรกิจให้ก้ าวหน้ า

ลัคน าร าศีกรกฎ 16 กรกฎาค ม – 16 สิงหาค ม

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ รู้สึกผ่ อนคล ายกับก ารทำงาน เอ กส ารกองโตบนโต๊ะไม่ใช่ปั ญห า ผู้ใหญ่เจ้ าน ายให้ความสำคัญ

มีข่ าวดีเรื่องยศตำแหน่ง หลายค นต้องเดินทางกะทันหัน ก ารเงิ นหมุนเวี ยนคล่องมือ ที่ลงทุนไปได้ ผลกลับมาคุ้มค่ า

มีเส น่ห์ต่อเพ ศตรงข้ าม ความรักลงตัวมาก สีขาวช่ วยเส ริมด วงความรักให้สมหวัง

ลัคน าร าศีมีน 15 มีน าค ม – 12 เมษายน

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ ผลงานเป็นไปต ามแผน ผู้ใหญ่เจ้ าน ายให้ความสำคัญ ติดต่อประสานงานได้รับความช่ วยเหลือ

หลายค นต้องเดินทางไม่ค าดฝัน ก ารเงิ นหมุนเวี ยนคล่องมือ ตัวเลขในบัญชีเป็นบวก โ ชคล าภมาจ ากค นอายุน้อยกว่า

ความรักน่ าอิ จฉ า มีเพ ศตรงข้ ามวัยต่ างกันเข้ ามาพัวพัน สีฟ้าช่ วยเส ริมด วงก ารเงิ นให้ดีขึ้น

ข้อมูลkhaosod