ประก าศฉบับที่ 12 เตื อน พายุฤดูร้อนถล่มหนัก

ประก าศกรมอุตุนิยมวิทย า”พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบถึงวันที่ 6 เมษายน 2564)”ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564

ในช่วงวันที่ 4-6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง

และมีลู กเห็ บตกบ างพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักบ างแห่ง เริ่มมีผลกระทบในภ าคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภ าคตะวันออกก่อน ส่วนภ าคเหนือ ภ าคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภ าคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบ

ในระยะต่อไป ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวหลีกเลี่ ยงก ารอยู่ในที่โล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้ างและป้ ายโฆษณา

ที่ไม่แ ข็งแ รง รวมทั้งระวั งอันตร ายจ ากฟ้าผ่ าในขณะที่เกิ ดพายุฤดูร้อนไว้ด้วย สำหรับเกษ ตร กรควรเตรี ยมก ารป้องกันและระวั ง

ความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 4 เมษายน 2564

ภ าคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า น่ าน แพ ร่

อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ต าก และกำแพงเพชร

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองค าย บึงก าฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม

มุกดาหารก าฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำน าจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครร าชสีมา ชัยภูมิ ขอนแ ก่น และมหาส ารค าม

ภ าคกลาง: จังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธานี ชัยน าท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย า อ่ างทอง สิงห์บุรี ก าญจนบุรี

สุพร รณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภ าคตะวันออก: จังหวัดนครน ายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภ าคใต้: จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2564

ภ าคเหนือ: จังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพ ร่

น่ าน อุตรดิตถ์ ต าก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพ ชร และเพ ชรบูรณ์

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองค าย อุดรธานี มหาส ารค าม ชัยภูมิ ขอนแ ก่น นครร าชสีมา และบุรีรัมย์

ภ าคกลาง: จังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธานี ชัยน าท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ างทอง พระนครศรีอยุธยาสุพร รณบุรี ก าญจนบุรี ร าชบุรี

สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภ าคตะวันออก: จังหวัดนครน ายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

วันที่ 6 เมษายน 2564

ภ าคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพ ร่ น่ าน

อุตรดิตถ์ ต าก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพ ชร และเพ ชรบูรณ์

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ขอนแ ก่น ชัยภูมิ และนครร าชสีมา

ภ าคกลาง: จังหวัดอุทัยธ านี ชัยน าท นครปฐม สุพร รณบุรี ก าญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม และสมุทรสาคร

ภ าคตะวันออก: จังหวัดนครน ายก ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ข้อมูลpptvhd36