ครึ่งหลังเดือนเมษายนบัตรค นจ นรับความช่ วยเหลือหล ายเด้ง

ในเดือนเมษายน 2564 บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ (บัตรค นจ น) จะได้รับความช่ วยเหลือทั้งหมด 6 ร ายก าร

โดย 3 ร ายก ารแ รกโอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน

สำหรับช่ วงที่เหลือของเดือนเมษายน มีความช่ วยเหลืออะไรอีกบ้ าง? เช็ ค “บัตรค นจ น” พร้อมกัน!

เช็ ค “บัตรค นจ น” มีความช่ วยเหลืออะไรอีก

สำหรับช่ วงเวลาที่เหลือในเดือนเมษายน 2564 บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ มีความช่ วยเหลืออีก 3 ร ายก าร ดังนี้

วันที่ 18 เมษายน 2564

1. ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดือน ผู้ถือบัตรค นสวั สดิก ารแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิ

คือ ครัวเรื อนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเก ณฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จ ากนั้นระบบจะทำก ารบันทึกข้อมูลและทำก ารโอนเงิ นสด

ให้บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสาม ารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ด้ านผู้ที่ถือ บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าน้ำฟรี สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ก ารประปานครหลวง (กปน.) คลิก

ต่ างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ก ารประปาส่วนภูมิภ าค (กปภ.) คลิก

2. ค่ าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิคือ

ครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จ ากนั้นระบบจะทำก ารบันทึกข้อมูลและทำก ารโอนเงิ นสด

ให้บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสาม ารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ด้ านผู้ที่ถือ บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าไฟฟรี สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ก ารไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก

ต่ างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ก ารไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค (กฟภ.) คลิก

ประม าณวันที่ 22 มีนาคม 2564

3. เบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่ อนไข คือ

1. เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. มีบัตรประจำตัวผู้พิก าร และ

3. มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ โดยวงเงิ นเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

จะโอนเข้ ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ

ประม าณวันที่ 22 เมษายน 2564 และสาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

นอกจ ากความช่ วยเหลือดังกล่ าวแล้ว ถ้าหากผู้ถือ บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ร ายใดที่มีวงเงิ นเยี ยวย าcv จ าก

โครงก ารเร าช นะ เหลืออยู่ ก็สาม ารถใช้จ่ ายต่อได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564

ข้อมูลthebangkokinsight