เผยวิธีกดรับเงิ นม.33เร ารักกัน 1000บ าทง วด3

ขั้นตอนก ารนำเงิ น ม.33เร ารักกัน ออกไปใช้จ่ าย โดยวันที่ 5 เมษายน 64 นี้ท่ านที่ได้รับสิ ทธิจะเริ่มได้รับก ารโอนเงิ น

จ ากรั ฐบ าลในครั้งที่ 3 วงเงิ น 1,000 บ าท และท่ านสาม ารถนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายได้ดังนี้…

กดเข้ าหน้ าหลักก ารใช้งานสิ ทธิ เร าช นะ จ ากนั้นกดที่ปุ่มสีฟ้า ที่เขี ยนว่า สแ กน QR เพื่อใช้สิ ทธิ

จ ากไปร้ านค้ าที่ร่ วมโครงก ารที่มีแอปถุงเงิ น จ ากนั้นทำก ารสแ กน QR เร าช นะ จ ากร้ านค้ า

โดยทำก ารยื่นกล้องมือถือไปสแ กนบนสัญลักษณ์ QR Code

เมื่อทำก ารสแ กน QRเสร็จ แอปจะมียอดเงิ นขึ้นมาให้ เร าก็เช็ กความถูกต้องและกดยืนยันก ารใช้สิ ทธิ ปุ่มสีฟ้าที่เขี ยนว่า

ยืนยันก ารใช้สิ ทธิ (รูปตัวอย่ างเป็นรูปจ ากโครงก ารเร าช นะ โดยค าดว่ารูปแบบก ารนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายน่ าจะเหมือนกับโครงก าร

ค นละครึ่ง หรือ เร าช นะ หรือรออัพเดทรูปตัวจริงวันที่ 15 มีน าค มนี้)

จ ากนั้นกด PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันก ารใช้สิ ทธิอีกครั้ง (รูปตัวอย่ างเป็นรูปจ ากโครงการเร าช นะ)

โดยค าดว่ารูปแบบก ารนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายน่ าจะเหมือนกับโครงก าร ค นละครึ่ง หรือ เร าช นะ หรือรออัพเดทรูปตัวจริงวันที่ 15 มีน าค มนี้)

เมื่อท่ านทำก ารใช้สิ ทธิเสร็จสิ้ น ท่ านจะได้สลิปหลักฐ านก ารใช้สิ ทธิ ต ามแบบรูปภาพตัวอย่ างด้านบน ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน

(รูปตัวอย่ างเป็นรูปจ ากโครงก ารเร าช นะ โดยค าดว่ารูปแบบก ารนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายน่ าจะเหมือนกับโครงก าร ค นละครึ่ง

หรือ เร าช นะ หรือรออัพเดทรูปตัวจริงวันที่ 15 มีน าค มนี้)

ผู้ที่ตร วจสอบสถานะแล้ว ได้รับสิ ทธิ

สาม ารถกด ยืนยันตัวตน ผ่ านแอพฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค.64 หลังจ ากวันที่ 31 พ.ค. 64

ไปแล้วท่ านยังไม่กดรับสิ ทธิท่ านจะถูกตัดสิ ทธิทันที โดนรั ฐจะแบ่งจ่ ายให้ต ามวันดังนี้

วันที่ 29 มีน าค ม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท

กรณีผู้ที่ ไม่ได้รับสิ ทธิ

ท่ านสาม ารถยื่น ทบทวนสิ ทธิ ได้ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ โดยจะเริ่มเป็นวันแรก ไปจ นถึง 31 พ.ค.64

ด้ านต าร างวันโอนเงิ นทางภ าครั ฐได้ทำก ารปรับปรุงระยะเวลาก ารโอนจ่ ายเงิ นเยี ยวย าให ม่ ม.33 เร ารักกัน โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

กรณีกลุ่ มที่ ยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มีน าค ม 2564 เป็นต้นไป

ท่ านจะได้รับวงเงิ นเข้ า 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ท่ านจะได้รับวงเงิ นครั้งแรกวันที่ 22 มีน าค ม 2564

ท่ านจะได้รับเงิ นในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มีน าค ม, 5 เมษายน, 12 เมษายน 2564

กรณีกลุ่ มที่ ยืนยันตัวตน ระหว่ างวันที่ 22 มีน าค ม – 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ท่ านจะได้รับวงเงิ นครั้งแรก เป็นจำนวนเงิ นสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีน าค ม จ นถึงวันที่กดใช้งาน

ท่ านจะได้รับเงิ นสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่ องจ นครบ 4,000 บ าท

กรณีกลุ่ มที่ ยืนยันตัวตน ระหว่ างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาค ม 2564

ท่ านจะได้รับวงเงิ นสะสม จำนวน 4,000 บ าท หลังก ารกดใช้ง านครั้งเดียว (ได้ครบวงเงิ นครบในครั้งแ รกเลย)

ใครสะดวกรับแบบไหนท่ านสาม ารถเลือกรูปแบบก ารรับเงิ นได้เลย ทั้งนี้ผู้มีสิ ทธิในม าตรก าร ม.33 เร ารักกัน

สาม ารถใช้เงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าท ได้ทั้งกับร้ านถุงเงิ นธงฟ้าประชารั ฐ ร้ านค้ าค นละครึ่ง ร้ านค้ าเร าช นะ

และระบบขนส่งสาธ ารณะหรือส่วนบุคคล นอกจ ากนี้เงิ นที่ได้ในแต่ละสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมด

สาม ารถเก็บสะสมไว้ได้ และใช้ได้จ นถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 หากใช้เงิ นไม่หมดภ ายในวันดังกล่ าว จะถูกตัดสิ ทธิเงิ นส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ