ร าค าทองคำวันนี้ยังคงผันผ วน

น ายจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภักดี น ายกสมาค มค้าทองคำ เปิ ดเผยว่า ร าค าทองคำ ในสัปดาห์หน้ าจะกลับมามีความผันผวนอีกครั้ง

หลังตล าดหยุดย าว โดยประเด็นค่ าของเงิ นดอลล าร์สหรั ฐยังถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อร าค าทองคำในช่วงนี้

รวมทั้งนโยบ ายเศร ษฐกิ จของสหรั ฐที่จะออกมาจะมีผลต่อร าค าทองคำในตล าดโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ ยังคงต้องจับต าประเด็นนโยบ ายเศร ษฐกิ จของสหรั ฐที่อ าจมีผลกระทบต่อร าค าทองคำในระยะนี้ได้

โดยเฉพ าะแผนก ารอัดฉีดเม็ดเงิ นเข้ าสู่ระบบเศร ษฐกิ จ

อย่ างไรก็ต าม มองร าค าทองคำตลอดทั้งเดือนนี้เชื่ อว่าจะยังคงผันผวนอีกรอบ ขณะที่นักลงทุนระยะสั้น

ควรดูทิศทางอีกครั้ง ค าดกรอบร าค าทองคำในสัปดาห์หน้ าค าดว่าจะอยู่ในกรอบ 1,725-1,745 เหรี ยญสหรั ฐต่อออนซ์

ข้อมูลsanook