ค นละครึ่งเฟส3ค นเก่ าไม่ต้องลงสมั ครแค่กดยืนยันตัวตน

คลังแย้มข่ าวดี! ค นละครึ่งเฟส 3 ค นที่อยู่ในระบบไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่ แค่ยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน ค าดเริ่มคิกออฟได้หลังเดือน พ.ค. นี้

เชื่ อว่าน าทีนี้หลายค นยังคงลุ้นถึงความชัดเจ นในร ายละเอี ยดของโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3 ซึ่งก่อนหน้ านี้

รองโฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี ได้ออกมาระบุว่า โครงก ารค นละครึ่งเฟส 3

จะต้องรอสรุปร ายละเอี ยดและความชัดเจ นอีกครั้งหลังสิ้ นเดือน พ.ค. 64

ค นละครึ่งเฟส 3 รองโฆษกเผยมาแน่! รอความชัดเจ นหลังสิ้ นเดือน พ.ค. นี้

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.) โฆษกกระทร วงก ารคลัง

กล่ าวถึงความคืบหน้ าโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3 ว่าผู้เคยได้รับสิ ทธิอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่

โดยระบบจะเชื่ อมต่อด้วยก ารให้ยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่ างก ารพิจ ารณ าขย ายสิ ทธิก ารใช้จ่ าย

ไปจ นถึงก ารให้สิ ทธิก ารใช้จ่ ายเพิ่มเติมครอบคลุมทั้งร้ านค้ ารวมถึงบริก ารขนส่งสาธ ารณะ

ข้อมูลsanook