ม33เร ารักกันประก าศผลทบท วนสิ ทธิแล้ว รีบดูเลย

โครงก าร ม.33เร ารักกัน ได้โอนเงิ นมาแล้ว 2 งวด หรือรวมแล้ว 2,000 บ าท โดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ม3.3เร ารักกัน

จะจ่ ายวงเงิ นเยี ยวย า งวดที่ 3 อีก 1,000 บ าท และเป็นวันแรกของก ารประก าศผลยื่นทบท วนสิ ทธิ

วันจันทร์ที่ 5 เมษายนนี้ ผู้เข้ าร่วมโครงก าร ม.33เร ารักกัน จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าcv เป็นงวดที่ 3 อีก 1,000 บ าท

โดยสาม ารถนำไปใช้ซื้อสิ นค้ าและชำระค่ าบริก ารได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันดังกล่ าวเป็นต้นไป หรือหากยังไม่ใช้

ก็สาม ารถเก็บสะสมไว้ใช้จ่ ายได้จ นถึงวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564 โดยหลังจ ากก ารจ่ ายเงิ นเยี ยวย างวดที่ 3 แล้ว

โครงก าร ม.33เร ารักกัน จะจ่ ายวงเงิ นเยี ยวย างวดที่ 4 หรืองวดสุดท้ ายในวันที่ 12 เมษายน 2564

นอกจ ากนั้นในวันเดียวกันนี้ (วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564) ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ลงทะเบี ยน ม.33เร ารักกัน

ไม่ผ่ านในรอบแรกและยื่นขอทบทวนสิ ทธิไปแล้ว จะสาม ารถเช็ คผลก ารทบทวนสิ ทธิได้ผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

จ ากนั้นผู้ที่ผ่ านเก ณฑ์รออีกเพียง 1 สัปดาห์ ก็จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าcv เต็ม คือ 4,000 บ าทในครั้งเดียว ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ส่วนผู้ประกันตนกลุ่ มที่ไม่มีสม าร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบี ยนมาก่อน ก็จะทร าบผลในช่ วงเวลาใกล้เคี ยงกัน

โดยผู้ลงทะเบี ยนแบบไม่มีสม าร์ทโฟนมีจำนวนกว่า 3 หมื่น 2 พันค น ซึ่งสำนักงานประกันสังค ม

จะแ จ้งผลและวิธีก ารรับเงิ นเยี ยวย าให้รับทร าบต่อไป

ส่วนโครงก ารค นละครึ่ง ในเฟส 3 ทางกระทรวงก ารคลังแ จ้งว่าอยู่ระหว่ างก ารออกแบบโครงก าร

ซึ่งจะออกมาได้หลังจ ากที่โครงก ารเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน สิ้ นสุดในช่วงเดือนพฤษภาค ม 2564 นี้

ข้อมูลpptvhd36