แ จ้งวันโอนเงิ นผู้สูงอายุเงิ นอุดหนุนบุ ตร หลังติ ดวันหยุดสงกร านต์

แ จ้งก ารโอนเงิ นเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ ยความพิก าร, เงิ นอุดหนุนเพื่อก ารเลี้ ยงดูเด็ กแ รกเกิ ด

และเงิ นค่ าป่ วยก าร อสม. และ อสส. เข้าบัญชีผู้มีสิ ทธิโดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ ยความพิก าร และเงิ นอุดหนุนเด็ กแ รกเกิ ด ปกติจ่ ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

เงิ นค่ าป่ วยก าร อสม. อสส. ปกติจ่ ายภ ายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

**แต่เนื่ องจ ากวันที่ 10 เม.ย. 64 และวันที่ 15 เม.ย. 64 ตรงกับวันหยุดสงกร านต์ จึงจ่ ายวันที่ 9 เม.

ข้อมูลnook