ร าศีที่มีเก ณฑ์จะหมดห นี้สิ นหมดเคร าะห์ หมดโศก

มีร าศีที่มีเก ณฑ์ปลดห นี้เคลี ยร์สิ นได้ทั้งหมด ถึงเวลาห ายใจได้แบบเต็ มที่สักที

แต่จะใช่ร าศีของคุณหรือไม่ ไปอ่ านกันได้เลย

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ก ารเงิ น เคลี ยร์ห นี้สิ นที่ค้ างชำระทั้งหมด ก็อยู่ในเกณ ฑ์ดีที่มีโอก าสเป็นไปได้มากขึ้น

รวมถึงก ารขายของเก่ า ของเหลือใช้ ก็อาจเป็นทางหนึ่งที่จะเพิ่มร ายได้ให้มากอย่ างเป็นกอบเป็นกำ

แต่ก็ควรระวั งก าร “ทำมาหาได้ให้ผู้อื่น” ก็ยังมีโอก าสเกิ ดขึ้นได้เช่ นกัน

ข้อมูลsanook