ด วงเด่น3ร าศี งานพุ่ง งานรุ่ง เจ้ าน ายอุปถั มภ์

ด วงเด่นมาแต่ไ กล เมษายนนี้ เช็ กด วงก ารงานโดดเด่น 3 ร าศี ด วงพุ่ง งานรุ่ง เจ้ าน ายอุปถั มภ์

เพื่อนร่ วมงานคอยหนุน หมอไก่ พ.พาทินีบอกกับไทยรั ฐออนไลน์ว่า มี 3 ร าศีดังนี้

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ด วงมาแล้ว สำหรับชาวร าศีเมถุนที่ผ่ านมาถ้าท้อแท้ก็ขอให้ลืมๆ ไปบ้ าง เพร าะความสำเร็จค่อยๆ

มาแล้วทีละเรื่อง เรื่องก ารงาน เรียกได้ว่าดีขึ้นอย่ างมาก ไม่ว่าจะทำงานแบบไหนก็ดีทั้งหมดแถมเรื่องของผู้ให ญ่ก็ดีมาก จะมีผู้ให ญ่

เจ้ าน าย รวมถึงเพื่อนร่ วมงาน (บ างค น) ที่คอยช่ วยเหลือเกื้ อกูลแ ต่ถ้าจะให้ดี ควรเอาต้นไม้เล็กๆ

วางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโต๊ะทำงาน จะรุ่งหนักมาก

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

สำหรับชาวร าศีธนูช่ วงนี้ ดวงชะต าโดดเด่นในหล ายเรื่อง แต่เรื่องที่เด่ นที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องผู้ให ญ่อุปถั มภ์ไม่ว่าจะทำอะไรจะมีค นช่ วยเหลือ

จึงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆ ช่ วงนี้ด วงดีเหมือนแต้มบุญทำงาน แต่ถ้าจะให้ดี ควรหาโอก าสไปทำบุญเพิ่ม โดยเฉพ าะเรื่องก ารศึกษา

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

เป็นร าศีที่อภิมหาโ ชคดี มีความเจ ริญรุ่งเรื องสุดๆ ถือว่าเป็นร าศีที่ดูมีอน าคตมากโดยเฉพ าะเรื่องงาน ไม่ว่าจะเป็นค นทำงานประจำก็ดี ด วงพุ่ง

แถมเบื้ องหลังมีเจ้ าน ายและเพื่อนสนับสนุนอยู่ ค นที่ดูไม่ค่อยเป็นมิ ตร ก็จะกลับมาเป็นมิ ตร หากจะให้ดีสุดๆ ควรหมั่นไห ว้พระสวดมนต์

ถว ายน้ำและพวงมาลัย อย่ างน้อย 3 วันพระติดต่อกันจะทำให้ชีวิ ตดีขึ้น

ข้อมูลthairath