กรมอุตุเผยทั่วไทยอาก าศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 41 องศา

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงาน ประเทศไทยตอนบนอาก าศร้อนจัด ภ าคเหนืออุณหภูมิสูงสุด 41 องศาเซลเซียส

ด้านภ าคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่ง ทะเลอันดามันคลื่นสูงสุด 3 เมตร

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ าล

ต่ำกำลังแ รงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้ภ าคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแ รง

โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาช นบริเวณภ าคใต้ฝั่งตะวันตกระวั งอันตร าย

จ ากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง และเรือเล็กควรงดออกจ ากฝั่งจ นถึงวันที่ 3 เมษายน 2564

สำหรับคว ามกดอาก าศต่ำเนื่องจ ากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีอาก าศร้อนหล าย

พื้นที่และมีอาก าศร้อนจัดบ างแห่ง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจ ากอ่ าวไทยเข้ ามาปกคลุมบริเวณภ าคเหนือตอนล่ าง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลาง และภ าคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่

ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวั งอันตร ายจ ากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโ ชกแ รงไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่ วงวันที่ 3 – 6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโ ชกแ รง และมีลู กเห็บตกบ างพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้น (ต ามรายละเอียดประก าศกรมอุตุนิยมวิทย า

เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 (59/2564) )

ข้อมูลpptvhd36