ทำนายด วงชะต าชีวิ ตของค นทั้ง 7 วันเกิ ด

ท่ านที่เกิ ดวันอาทิตย์ งานคุณจะมีพลังมากเป็นพิเศษในก ารที่จะทำงานก ารให ม่ๆ และคอยแ ก้ไขปั ญห าที่จะเกิ ดขึ้นได้

ต้องระวังก ารเจร าจ าและเอ กส ารที่เกี่ ยวกับงานให้รอบคอบทำต ามกฎระเบี ยบเป็นดีที่สุด ก ารเงิ นยังพอที่จะหาได้เป็นระยะ

และเนื่องจ ากร ายจ่ ายที่เข้ ามาในช่ วงนี้ทำให้คุณกังวลมากเป็นพิเศษ แต่ยังคงมีช่องทางที่จะหมุนเงิ นได้ทัน

ความรักค นที่ห่ างจะมีโอก าสได้ติดต่อกันอีกพร้อมกับได้ส านความสัมพันธ์และคว ามเข้ าใจกันมากขึ้น ระวั งเวี ยนศีรษะ ปวดหัว อาเจี ยนควรนอนให้พอครับ

จ.

ท่ านที่เกิ ดวันจันทร์ หน้ าที่ก ารง านในคว ามรับผิ ดชอบเริ่มเข็มข้นขึ้นอย่ างต่อเนื่ อง ส่วนหนึ่งมาจ ากหน้ าที่ก ารง านความรับผิ ดชอบให ม่

ที่ผู้ให ญ่มอบหม ายให้คุณ อีกทั้งมีค นเห็นทั้งประโย ชน์และเข้ ามาหาผลประโย ชน์จ ากตัวคุณมีมากอยู่ในช่ วงนี้จำเป็นที่คุณต้องว าง

หมากและวางแผนชั้นครูอย่ างต่อเนื่ องกัน ก ารเงิ นมีเข้ ามาผ่ านมือแต่ออกในส่วนของหน้ าต าและสังค มรวมถึงเรื่องส่วนตัว

ค นรักคร อบครั วมีเรื่องทุก ข์ใจยังเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้รับฟังได้ดี ระวั งก ารปวดบ่อ คอ ไหล่ มาจ ากก ารเดิน นั่งผิ ดท่าครับ

อ.

ท่ านที่เกิ ดวันอังค าร เรื่ องงาน ต้องเข้ าไปมีส่วนร่วมกับงานของค นอื่น ส่วนอื่นที่ยังทำไม่เรี ยบร้อยซึ่งจะทำให้คุณปวดหัวอยู่

พอสมควรเพื่อนร่ วมงานก็พอจะช่ วยเหลือกันได้อีกทั้งผู้ให ญ่ยังให้ก ารสนับสนุน ก ารเงิ นช่ วงนี้จะมีเห ตุในก ารใช้จ่ ายอย่ างต่อเนื่ องไหล

ไม่หยุดให้ระมั ดระวั งในก ารใช้จ่ ายได้แล้วครับ โ ชคล าภตอนนี้มีเข้ ามาบ้ างแต่ไม่มาก ความรักค นรู้ใจใครที่ยังไม่มีแฟนมีโอก าส

ที่จะได้คบหาจริงจังกับเข าเสี ยทีแต่เรื่องที่ต้องทำคือก ารเช็ คข่ าวข้อมูลให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ ระวั งเรื่องของความดัน น้ำต าลในเลือดสูงขึ้นได้ครับ

พ.

ท่ านที่เกิ ดวันพุธ งานช่ วงนี้ใครที่ริเริ่มให ม่สิ่งใดๆ ต้องยึดหลักวิชาก ารและกฎระเบี ยบในก ารปฏิบัติงาน

เป็นบรรทัดฐ านในก ารแ ก้ไขปั ญห าในเรื่ องงานทุกอย่ างก็จะผ่ านไปได้ ถ้าทำอย่ างที่เคยๆทำก ารได้รับความไว้วางใจจะลดน้อยถอยลง

ก ารเงิ นร ายรับพอมีเข้ ามาบ้ างแต่เป็นจำนวนที่คุณยังไม่ค่อยพอใจมากนัก ความรักช่ วงนี้ก ารพบเจอกับค นพิเศษของคุณจะเป็นไปอย่ าง

ร าบรื่นและสนุกสน านแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันน้อยใช้ให้คุ้มค่ าที่สุดแล้วกัน สุขภาพให้ระวั งก ารเคืองต า เจ็ บต านำมาซึ่งสาเห ตุต าอักเสบได้

พฤ.

ท่ านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี เรื่องง านมีเก ณฑ์จะได้รับก ารมอบหม ายงานให ม่ๆ เข้ ามาอย่ างไม่ทันตั้งตัวให้คุณรับและพย าย ามทำด้วยคว ามตั้งใจให้ดี

ที่สุดจะเป็นผลดีต่อคุณ มีก ารเปิ ดหน้ างานอย่ างไม่เป็นทางก ารมากขึ้นรวมไปถึงงานส่วนตัวด้วย ก ารเงิ นมีเก ณฑ์จับจ่ ายใช้สอยไปกับก ารเดินทาง

หรือพบเจอเพื่อนที่สนิท ทำให้เงิ นในกระเป๋าเบ าบ างลงอย่ างเห็นได้ชัด โ ชคล าภมีเข้ ามาบ้ างจ ากเพ ศตรงข้ าม ค นรักช่ วงนี้ต้องดูแลกันอย่ างใก ล้ชิด

สักหน่อยก็จะดี ระวั งเรื่องของก ารขับรถและก ารเดินทางในสถ านที่ไม่คุ้นเคยด้วยครับกับร่ างก ายให้ดูแลอาก ารเหนื่ อยง่ ายที่เริ่มเข้ ามามากยิ่งขึ้น

ศ.

ท่ านที่เกิ ดวันศุกร์ ก ารงานถ้าใครที่รอคอยงานอยู่มีเก ณฑ์ที่จะได้รับข่ าวดีเพียงแต่คุณอย่ าเลือกงานมากจ นเกินไปงานอะไรที่ได้มาให้ทำไป

ก่อนหาประสบก ารณ์และไม่เป็นก ารดีที่จะพูดหรือระบ ายให้ใครๆฟังในเรื่องของงานช่วงนี้ ก ารเงิ นมีก ารใช้จ่ ายไปกับค นสนิทของคุณจะทำ

ให้คุณตึงเรื่องก ารเงิ นอยู่เหมื อนกัน ต้องวางแผนในก ารใช้จ่ ายไว้ด้วย ความรักถ้ามีโอก าสให้ไปเที่ ยวไหว้พระต ามสถ านที่โบร าณเช่ นวัดเก่ าแ ก่

หรือตล าดโบร าณในช่ วงวันหยุดจะทำให้หลายอย่ างดีขึ้น ความเครี ยดจะทำให้อาก ารเดิมกลับมาเจ็บป่ วยอีกครั้ง

ส.

ท่ านที่เกิ ดวันเสาร์ งานยังคงไม่ค่อยคืบหน้ าอย่ างที่ใจคุณปร ารถน าเห ตุเพร าะ ความคิดจะยังคงไม่แจ่มใสคงต้องใช้ประสบก ารณ์ที่ผ่ านมา

มากเป็นพิเศษรับฟังความคิดเห็นของค นรอบข้ างบ้ าง ปั ญห าที่เกิ ดขึ้นจะแ ก้ไขได้อย่ าใช้อารมณ์ และระวังเรื่องอาห ารควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ

ก ารเงิ นมีความคิดที่จะจับจ่ ายใช้สอยตลอด แต่ยังคงไม่ส่งผลดีในช่ วงนี้นักควรชลอก ารจ่ ายก่อน เรื่องความรักในช่ วงนี้คุณและคู่จะแ ก่ปั ญห าค าใจกันอยู่

ก ารพูดคุยและให้อภั ยกันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันเหมื อนเดิม

ข้อมูลmgronline