สำหรับท่ านที่เกิ ดวันอาทิตย์ก ารงานดีก ารเงิ นมั่งคั่ง

ดูด วงร ายวันประจำวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันอาทิตย์

ก ารงาน มีโอก าสได้เลื่อนขั้นเลื่ อนตำแห น่ง

ก ารเงิ น พบเรื่องรับเงิ นและเรื่องจ่ ายเงิ นในช่ วงเวลากระชั้นชิด

ความรัก ได้พบรักครั้งให ม่

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ขอพรพระพิฆเนศ

อัญมณีมงคล ทัวร์มาลีน

สีมงคล สีครีม

เ ลขนำโ ชค 0,3,8

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook