เตื อนพายุฤดูร้อน ฝนลมแ รงลู กเห็บตก

กรมอุตุนิยมวิทย า ออกประก าศเตื อน “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 เมษายน 2564)” ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีร ายละเอี ยด ดังนี้

ในช่ วงวันที่ 3-6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโ ชกแ รง และมีลู กเห็บตกบ างพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นด้วย โดยจะเริ่ มมีผลกระทบใน

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือและภ าคตะวันออกก่อน ส่วนภ าคเหนือ ภ าคกล าง

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภ าคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

จึงขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวั งอันตร ายจ ากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงที่จะเกิ ดขึ้น

โดยหลีกเลี่ ยงก ารอยู่ในที่โ ล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ให ญ่ สิ่งปลูกสร้ างและป้ ายโฆษณ าที่ไม่แข็ งแ รง

สำหรับเกษ ตร กรควรเตรี ยมก ารป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจ ากบริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็นกำลังปานกล างระลอกให ม่จ ากประเทศจีน

จะแ ผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแส ลมตะวันตกเคลื่ อนเข้ ามา

ปกคลุมบริเวณภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภ าคกล างตอนบน

ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหล ายวัน

ประชาช นสาม ารถติดต ามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th

หรือส ายด่ วนพย ากรณ์อาก าศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลmatichon