เผยวิธีเส ริมด วงใช้กระเป๋าสีอะไรเงิ นทองหลั่งไหลเข้ าหาไม่ข าดสาย

หมอช้าง เผยฤกษ์มังกรเปิ ดทรั พย์ วิธีเลือกกระเป๋าสต างค์เส ริมด วง

พร้อมเ ช็คด วงครบ 12 ร าศีประจำเดือนเม.ย.

เมื่อวันที่ 31 มีน าค ม หมอช้าง ได้โพสต์คลิปบนอินสต าแก รม ep.26 เรื่อง

“4ปีมีครั้งเดียวฤกษ์มังกรเปิ ดทรั พย์” พร้อมกับ

แนะนำเคล็ดลับในก ารเลือกกระเป๋าสต างค์เส ริมด วง และเช็ คด วงเดือนเมษายนครบ12ร าศี

โดยระบุว่า ร าศี ที่จะมีข่ าวดีในเรื่ องก ารงาน ในเดือนนี้ ได้แ ก่ ร าศีสิงห์ ,

พิจิก และกุมภ์ พร้อมกับแนะตัวเ ลขมงคลสำหรับแต่ละร าศี

ข้อมูลmatichon