ตร วจสอบเดือนเมษายน เงิ นเข้ าบัตรค นจ นแล้ว

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ หรือที่เรี ยกกันติดปากว่า บัตรค นจ น จะได้รับความช่ วยเหลือรอบให ม่ในวันนี้ 1 เมษายน 2564

สำหรับความช่ วยเหลือในรอบเดือนเมษายนนั้นมีทั้งหมด 6 ร ายก าร โดยวันแ รกเพียงวันเดียว จะมีความช่ วยเหลือโอนเข้ าทั้งหมด 3 ร ายก าร

วันนี้ เงิ นเข้ า “บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ”

เปิ ดวันแ รกของเดือนเมษายน 2564 บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จะได้รับความช่ วยเหลือทั้ง 3 ร ายก าร ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564

1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยส ารส าธ ารณะ ซึ่งไม่ส ามารถกดเงิ นสดได้ ประกอบด้วย

ค่ ารถโดยส ารรถประจำทางขององค์ก ารขนส่งมวลช นกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บ าทต่อค นต่อเดือน

ซึ่งได้รับเฉพ าะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล

ค่ ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บ าทต่อค นต่อเดือน ผู้ถือบัตรค นจ นจะได้รับสิ ทธิ์ทุกค น

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อค นต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิ ทธิ์ทุกค น

2. วงเงิ นช่ วยเหลือค่ าซื้อสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สิ นค้ าเพื่ อก ารศึกษา และวัสดุก ารเกษ ตร

ในร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่น ๆ ที่กระทร วงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรค นจ น

จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อสิ นค้ าทุกค น แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อค นต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่ าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อค นต่อเดือน

3. ส่วนลดค่ าซื้อก๊ าซแอลพีจี (ก๊ าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อค นต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกค น

และสาม ารถใช้สิ ทธิ์ได้ด้วยก ารนำบัตรฯ ไปซื้อก๊ าซกับร้ านค้ าที่ร่ วมร ายก ารกับกระทร วงพลังงาน

ภ ายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

อีก 3 ความช่ วยเหลือโอนครึ่งเดือนหลัง

ยังไม่หมดเพี ยงเท่านี้! เพร าะในช่ วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงิ นเข้ า บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ อีก 3 ร ายก าร ดังนี้

วันที่ 18 เมษายน 2564

1. ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน ผู้ถือบัตรค นสวั สดิก ารแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิ คือ

ครัวเรื อนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเก ณฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จ ากนั้นระบบจะทำก ารบันทึกข้อมูลและทำก ารโอนเงิ นสด

ให้บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสาม ารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ผู้ที่ถือ บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าน้ำฟรี สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ก ารประปานครหลวง (กปน.) คลิก

ต่ างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ก ารประปาส่วนภูมิภ าค (กปภ.) คลิก

2. ค่ าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิคือ

ครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จ ากนั้นระบบจะทำก ารบันทึกข้อมูลและทำก ารโอนเงิ นสด

ให้บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสาม ารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ประม าณวันที่ 22 มีน าค ม 2564

3. เบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติมจะต้องเข้ า 3 เงื่ อนไข คือ

1. เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. มีบัตรประจำตัวผู้พิก าร และ

3. มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ โดยวงเงิ นเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

จะโอนเข้ ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ

ประม าณวันที่ 22 เมษายน 2564 และสาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

ข้อมูลthebangkokinsight