ร าค าทองวันนี้พุ่งขึ้นแ รง

ร าค าทองวันนี้ เปิ ดตล าดทองขึ้น 300บ าท ทองรูปพร รณข ายออก25,800 บ าท ทองแท่งข ายออก 25,300 บ าท

ร าค าทองวันนี้พฤหัสบดีต้นเดือน 1 เมษายน 2564 ประก าศร าค าครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.26 น.

ปรับขึ้นแ รง 300 บ าท เมื่อเที ยบกับประก าศร าค าซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันพุธ

ที่ตลอดทั้งวันมีก ารประก าศร าค าทั้งหมด 5 รอบ รวมร าค าปรับลดลง 150 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 25,800 บ าท รับซื้อบ าทละ 24,741.12 บ าท

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,300 บ าท

รับซื้อบ าทละ 25,200 บ าท

ร าค าทองคำ Spot เช้ านี้ปรับตัวลดลงสู่บริเวณ 1,710 ดอลล าร์ หลังจ ากปิ ดตล าดเมื่อคืนที่ผ่ านพุ่งขึ้น 29.6 ดอลล าร์

สู่ระดับ 1,715.6 ดอลล าร์ เนื่ องมาจ ากได้รับแ รงหนุนจ ากก ารเข้ าซื้อทองคำเพื่อชดเชยก ารทำชอร์ตเซล

(Short Covering) ในวันสิ้ นสุดไตรม าส 1/2564 นอกจากนี้

ก ารอ่อนค่ าของสกุลเงิ นดอลล าร์สหรั ฐยังเป็นอีกปัจจัยหนุนแ รงซื้อในตล าดทองคำ

ข้อมูลbangkokbiznews