อาค มยันไม่มีนโยบ ายปรับขึ้นภ าษี

‘อาค ม’ ยันไม่มีนโยบ ายปรับขึ้นภ าษี รอเสนอ ครม. คงแวต 7% ต่อไปอีก 1 ปี

เมื่อวันที่ 31 มีน าค ม น ายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าก ารกระทรวงก ารคลัง เปิ ดเผยว่า

ขณะนี้ยังไม่ได้พิจ ารณ าปรับเพิ่มอัตร าภ าษีใดๆ รวมทั้งอัตร าภ าษีมูลค่ าเพิ่ม (แวต)

โดยก ารเก็บแวตอัตร า 7% จะครบกำหนดสิ้ นเดื อนกันย ายนนี้ ก็จะขย ายอัตร าเดิมออกไปอีก 1 ปี

น ายอาค มกล่ าวว่า ยืนยันว่าในช่ วงนี้จะไม่มีก ารเพิ่มอัตร าภ าษีแวต จะต้องให้ก ารปรับโครงสร้ างภ าษีทั้งระบบแล้วเส ร็จก่อน

โดยมอบหม ายให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องไปศึกษาตั้งแต่เข้ ามารับตำแห น่ง โดยให้ระยะเวลา 1 ปี

น ายอาค มกล่าวว่า สำหรับก ารศึกษาโครงสร้ างภ าษีทั้งระบบ จะต้องพิจ ารณาก ารขย ายฐ านภ าษี

และเพิ่มประสิ ทธิภ าพในก ารจัดเก็บ โดยปีงบประม าณ 2564 จะเป็นช่วงของก ารศึกษาโครงสร้ างภ าษีทั้งระบบ

ยังเหลือเวลาศึกษาอีก 6 เดือน และจะมีก ารประเมินจัดเก็บร ายได้ในเดือนมิถุน ายน 2564 อีกครั้ง

น ายอาค มกล่ าวว่า หลังจ ากครบกำหนดที่กรมสร รพากรได้ออกม าตรก ารบรรเทาภ าระประชาช น

จ ากผลกระทยก ารระบ าดของไวรั ส (cv) ด้วยก ารเลื่ อนเวลาชำระภ าษีเงิ น

ได้บุคคลธร รมดาและภ าษีเงิ นได้นิติบุคคล ที่จะสิ้ นสุดมิถุน ายน 2564 ซึ่งก ารจัดเก็บร ายได้ต ามต่ำ

กว่าเป้าหม ายก็จะมีก ารประเมินในเรื่องดังกล่ าวด้วย ส่วนก ารปรับโครงสร้ างภ าษีบุหรี่

ทางกรมสร รพสามิต ยังไม่ได้เสนอโครงสร้ างภ าษีให ม่มาให้พิจ ารณ า

ข้อมูลmatichon