เดินท างสัญจรบนถนนมอเต อร์เว ย์ฟรีตลอดส ายรับสงกร านต์ 2564

กรมทางหล วงเปิ ดให้ประชาช นสามารถเดินทางสัญจรบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหม ายเลข 9

ฟรีตลอดส ายไม่เสี ยค่ าผ่ านทาง รองรับช่ วงเทศก าลสงกร านต์ 2564 ระหว่ างวันที่ 9-16 เมษายนที่จะถึงนี้

พร้อมทั้งเปิ ดมอเต อร์เว ย์หม ายเลข 6 “ปากช่อง-สีคิ้ว” ทดลองวิ่งฟรีระหว่ างวันที่ 9-19 เมษายน 2564

รมทางหล วงเปิ ดเผยว่าในช่ วงเทศก าลสงกร านต์ 2564 ระหว่ างวันที่ 10 – 15 เมษายน

จะมีประชาช นเดินทางท่องเที่ ยวและกลับภูมิลำเน าเป็นจำนวนมาก จึงได้มีก ารยกเว้นค่ าธร รมเนี ยมผ่ านทาง

ทางหล วงพิเศษระหว่ างเวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น.

ของวันที่ 16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 8 วัน เพื่อเป็นก ารอำนวยความสะด วกให้แ ก่ประชาช น ดังนี้

มอเต อร์เว ย์หม ายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทย า

มอเต อร์เว ย์หม ายเลข 9 บ างปะอิน – บ างพลี

มอเต อร์เว ย์หม ายเลข 9 พระประแดง – ต่ างระดับบ างขุนเที ยน

นอกจ ากนี้ กรมทางหล วงยังเตรี ยมเปิ ดให้ประชาช นสาม ารถใช้เส้นทางหล วงพิเศษหม ายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว

เป็นก ารชั่วคร าวโดยไม่เสี ยค่ าผ่ านทางเช่ นกัน ระหว่ างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2564 เพื่อรองรับก ารเดินทางสู่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางสาม ารถตร วจสอบสภาพจร าจรแบบ Real-time ผ่ านแอปพลิเคชัน M-Traffic

(ทางหล วงพิเศษ) / Thailand Highway Traffic รวมถึงเฟซบุ๊ค “ศูนย์บริห ารจัดก ารจร าจรและอุบัติเห ตุกรมทางหล วง”

รวมถึงสาม ารถสอบถ ามข้อมูลก ารเดินทางหรือแ จ้งเห ตุด่ วนได้ที่สายด่ วนกรมทางหล วง 1586

(โทรฟรี 24 ชั่วโมง) สายด่ วนมอเต อร์เว ย์ 1586 กด 7 และตำร วจทางหล วง 1193

ข้อมูลsanook