ดูเลยบัตรค นจ นเดือนเมษายน 64 เงิ นเข้ าหล ายเ ด้ง

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ เดือนเมษายน 2564 รั ฐบ าลยังคงโอนเงิ นเพื่อบรรเทาภ าระค่ าคร องชีพให้ผู้ถือบัตรค นจ นต ามเดิม

แต่ในเดือนนี้จะไม่ได้รับเงิ นจ ากโครงก ารเร าช นะ และวงเงิ นเพิ่มกำลังซื้อ เดือนละ 500 บ าท อีกแล้ว

เนื่องจ ากได้โอนเงิ นให้ครบแล้วในเดือนมีน าค ม 2564 ดังนั้น ในเดือนเมษายน

ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จะยังคงได้รับเงิ นช่ วยเหลือ ดังต่อไปนี้

เตือน ค นละครึ่ง ใช้ได้วันสุดท้ าย (31 มี.ค.) บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ได้ส่วนลดต่อ 3 เดือน

วันที่ 1 เมษายน 2564

– ค่ าเดินทางด้วยรถโดยส ารส าธ ารณะ สำหรับเงิ นค่ าเดินทางด้วยรถโดยส ารส าธ าณะ จะได้รับวงเงิ น

จำนวน 500 บ าทต่อเดือน โอนเข้ าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ โดยจะไม่ส าม ารถกดเงิ นสดได้ แต่จะเป็นก ารใช้วงเงิ นจำนวน 500 บ าท

ด้วยก ารรูดบัตรหักค่ าใช้จ่ ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

– วงเงิ นซื้อสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภค เป็นวงเงิ นช่ วยเหลือค่ าซื้อสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สิ นค้ าเพื่อก ารศึกษา

และวัสดุก ารเกษ ตร สำหรับเดือนเมษายน 2564 ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

จะได้รับเงิ น 200-300 บ าทต่อค น ขึ้นต ามหลักเกณ ฑ์ในแง่ของร ายได้

– ส่วนลดค่ าซื้อก๊ าซแอลพีจี เป็นสิ ทธิส่วนลดซื้อก๊ าซหุงต้ม ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐจะได้รับทุกค น

โดยสาม ารถใช้สิ ทธิ์ด้วยก ารนำบัตรค นจ นไปรูดซื้อก๊ าซกับร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมโครงก ารเท่านั้น ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 18 เมษายน 2564

– ค่ าน้ำประปาฟรี ครัวเรื อนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเก ณฑ์เดือนละ 100 บ าท

และผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิ์ต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จ ากนั้น ระบบจะทำก ารบันทึกข้อมูล

และทำก ารโอนเงิ นสดให้บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยสาม ารถนำบัตรค นจ น มากดเงิ นสดได้เลย

– ค่ าไฟฟ้าฟรี จะได้ไม่เกิน 230 บ าท ต่อครัวเรื อนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิ

คือ ครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้รับลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิ์ต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จ ากนั้น ระบบจะทำก ารบันทึกข้อมูล

และทำก ารโอนเงิ นสดให้บัตรสวั สดิก ารฯในวันที่ 18 เมษายน 2564

ซึ่งสาม ารถนำบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐมากดเงิ นสดได้เลย

ข้อมูลamarintv