ข่ าวดี ครม.จ่ ายเงิ นตอบแทนพิเศษ อสม. ต่ออีก 3 เดือน

คณะรั ฐมนตรี มีมติเห็นชอบจ่ ายเงิ นตอบแทน อสม. ป้องกันcvเดือนเมษายน-มิถุน ายน 2564

วันที่ 30 มีน าค ม 2564 น ายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบกรอบวงเงิ นไม่เกิน 1,575.4590 ล้ านบ าท ในโครงก ารค่ าตอบแทน เยี ยวย า ชดเชยและเสี่ ยงภั ย

สำหรับก ารปฏิบัติงานของอาสาสมั ครสาธ ารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.) ในก ารเฝ้ าระวั ง

ป้องกันและควบคุมการแพ ร่ระบ าดโ รคcv ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน-มิถุน ายน 2564 เดือนละ 500 บ าท

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนบทบ าทของ อสม.ในก ารสื่อส าร ให้ความรู้ สร้างความเข้ าใจเกี่ ยวกับวั คซี นป้องกันโ รคcv

รวมถึงสำรวจและติดต ามอาก ารประชาช นกลุ่มเป้าหม ายที่ได้รับวั คซี นในชุมช น

รวมทั้งบทบ าทของ อสม. ในก ารเฝ้าระวั งป้องกันควบคุมโ รคcv

ช่ วยเหลือฟื้นฟูทางด้ านจิตใจแก่ประชาช นในระดับหมู่บ้ าน/ชุมชน พัฒน าประชาช น/ชุมช น ในก ารสร้ างวิถีชีวิตให ม่

เพื่อป้องกันโ รคติดเชื้ อไ วรั สcvโดยมีกลุ่ มเป้าหม าย ได้แ ก่ อสม.1,039,729 ค น และ อสส.10,577 ค น

รวมทั้งสิ้ น 1,050,306 ค น ที่มีสิ ทธิรับค่ าป่ วยก ารในก ารปฏิบัติหน้ าที่

นอกจ ากนี้ น ายอนุชา เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงกล าโหม

ยังกำชับให้กระทร วงสาธ ารณสุข เร่งฉีดวั คซี นcvให้ครอบคลุม อสม.และ อสส.ทุกร าย เพื่อลดคว ามเสี่ ยงในก ารปฏิบัติหน้ าที่

ข้อมูลprachachat