ท่ านที่เกิ ดในวันนี้ก ารงานดีก ารเงิ นหลั่งไหลเข้ าหาไม่ข าดส าย

ดูด วงร ายวัน สำหรับท่ านที่เกิ ดวันอังค าร

ก ารงาน เตรี ยมวางแผนเพื่อเริ่มธุ รกิ จให ม่

ก ารเงิ น พบเรื่ องรับเงิ นและจ่ ายเงิ นในช่ วงเวลากระชั้นชิด

ความรัก เกิ ดความห่ างเหิ นกับค นรักม ากขึ้น

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ช่ วยเหลือกัลย าณมิตร

อัญมณีมงคล ฮอคอ าย

สีมงคล สีเทา

เ ลขนำโ ชค 1,5,6,9

ฤกษ์ดีประจำสัปด าห์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะกับเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่ มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook