คลังร ายงานความคืบหน้ าเร าช นะเงิ นสะพัด 1.81 แสนล้ านบ าท

“กระทรวงก ารคลัง” ร ายงานความคืบหน้ า “เร าช นะ” รับสิ ทธิ์แล้ว 32.5 ล้ านค น

คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 181,548 ล้ านบ าท

“กระทร วงก ารคลัง” ความคืบหน้ าของโครงก าร “เร าช นะ” ณ วันที่ 30 มีน าค ม 2564 ดังนี้

1. ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น

ได้มีก ารใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน69,339 ล้ านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงก ารเร าเที่ ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติเบื้ องต้นและยืนยัน

ก ารใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงก ารฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านค น และมีก ารใช้จ่ ายวงเงิ น

สิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 101,664 ล้ านบ าท

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้ านค น

มีย อดใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีน าค ม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 10,545 ล้ านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงก ารแล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.5 ล้ านค น

คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 181,548 ล้ านบ าท

ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

“ถุงเงิ น” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่วมโครงก ารรวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก าร

ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารจำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.2 ล้ านกิ จก าร

ข้อมูลthebangkokinsight