ร าศีที่มีเก ณฑ์ได้เลื่ อนตำแห น่ง ปรับเงิ นเดือน

ในช่วงวันที่ 29 มีน าค ม – 4 เมษายน 2564 มีร าศีที่มีเกณฑ์ได้เลื่ อนตำแห น่งหรือปรับเงิ นเดือน

ถือได้ว่าเป็นช่ วงที่ดีในเรื่ องของงานกันเลยทีเดียว ลองไปเช็ กกันว่าจะใข่ร าศีของคุณหรือไม่?

คำทำน ายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีน าคม – 4 เมษายน 2564

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ก ารงาน ตรงไปตรงมา แสดงความซื่อสั ตย์ จริงใจให้เห็นชัด ก็จะอยู่ในเก ณฑ์ดีที่จะทำให้ก ารติดต่อ

สัมพันธ์ สำเร็จได้ง่ ายมากขึ้น สำหรับมนุ ษย์เงิ นเดือน

ก็อาจเป็นเห ตุสำคัญที่จะทำให้ได้เลื่ อนตำแห น่ง ปรับเงิ นเดือน

หากสัมภา ษณ์งาน ค นว่ างงาน ก็จะมีโอก าสได้งานเช่ นกัน

ข้อมูลsanook