เงิ นประกันร ายได้เกษ ตร กรโอนเข้ าบัญชีแล้ว ตร วจสอบที่ธ.ก.ส เลย

โครงก ารประกันร ายได้เกษ ตร กรผู้ปลูกข้ าว หรือ “เงิ นประกันร าค าข้ าว” ซึ่งช าวน าบ างร ายยังคงติดต ามความคืบหน้ า

เนื่องจ ากยังไม่ได้รับเงิ นจ าก ธน าค ารเพื่อก ารเกษ ตรและสหกรณ์ก ารเกษ ตร หรือ ธ.ก.ส.

แ ม้ว่า กรมก ารค้ าภายใน ออกประก าศคณะอนุกร รมก ารกำกับดูแลและกำหนดเก ณฑ์กล างอ้ างอิงโครงก าร

ประกันร ายได้เกษ ตร กรผู้ปลู กข้ าว เรื่องกำหนดร าค าเก ณฑ์กล างอ้างอิง และก ารชดเชยส่ วนต่ างร าค าต าม

โครงก ารประกันร ายได้เกษ ตร กรผู้ปลูกข้ าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ต ามที่ รั ฐบ าล ได้อนุมัติ

โครงก ารประกันร ายได้เกษ ตร กรผู้ปลูกข้ าว โดยเกษ ตรที่ขึ้นทะเบี ยนกับกรมส่งเส ริมก ารเกษ ตร

ซึ่งธน าค ารเพื่อก ารเกษ ตรและสหกรณ์ก ารเกษ ตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงิ นให้กับธน าค ารแต่ละสาข า

มติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 29 มีน าค ม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 21)

ระบุวันที่ค าดจะเก็บเกี่ ยวถึงวันที่ 22-28 มีน าค ม 2564 สำหรับข้ าวเปลื อกช นิดต่ างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ร าค าประกัน

ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ สิ้ นสุดฤดูก ารเก็บเกี่ ยว

ข้ าวเปลื อกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บ าท

ข้าวเปลื อกเจ้ า ตันละ 9,781.50 บ าท

ข้าวเปลื อกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บ าท

ข้าวเปลื อกเหนี ยว ตันละ 11,570.54 บ าท

สำหรับ ก ารชดเชยส่วนต่ างระหว่ างร าค าประกันร ายได้กับร าค าเกณ ฑ์กลางอ้ างอิง

มีอัตร าส่วนต่ างที่ธน าค ารเพื่อก ารเกษ ตรและสหก รณ์ก ารเกษ ตรใช้ในก ารจ่ ายให้แ ก่เกษ ตร กรผู้ปลู กข้ าว

สำหรับก ารจ่ ายเงิ นงวดที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 29 มีน าค ม 2564 ดังนี้

ร าค าชดเชย

ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ สิ้ นสุดฤดูก ารเก็บเกี่ ยว

ข้ าวเปลื อกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บ าท

ข้ าวเปลื อกเจ้ า ตันละ 218.50 บ าท

ข้ าวเปลื อกหอมปทุม ร าค าสูงกว่าเป้าหม าย

ข้ าวเปลื อกเหนี ยว ตันละ 429.46 บ าท

ข้อมูลbangkokbiznews