ค นละครึ่งหมดเขตแล้วค นมียอดเงิ นเหลือต้องทำยังไงคลังมีคำตอบ

ค นละครึ่งหมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64 ใครใช้จ่ ายสิ ทธิไม่ครบ 3,500 บ าท ต้องรีบใช้จ่ ายให้หมดภ ายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ก่อนหน้ านี้กระทร วงก ารคลังได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิ ทธิโครงก ารค นละครึ่ง สาม ารถใช้จ่ ายสิ ทธิได้จ นถึงวันที่ 31 มีน าค ม 2564

ซึ่งเป็นวันสุดท้ ายของโครงก ารฯ โดยผู้ที่ยังมียอดเงิ นคงเหลือ และยังใช้จ่ ายไม่ครบ 3,500 บ าท

ให้เร่งรักษาสิ ทธิใช้จ่ ายให้ครบภ ายในวันที่ 31 มี.ค. 64 หากใช้วงเงิ นคงเหลือไม่หมดก็จะไม่สาม ารถใช้สิ ทธิได้อีก

สำหรับผู้ที่มีวงเงิ นคงเหลือแต่ยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้สิ ทธิกับร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมโครงก ารค นละครึ่ง

ได้สาม ารถเข้ าไปที่เว็บไซต์ www.ค นละครึ่ง.com โดยเลื อกค้นหาเมนูร้ านค้ า

จ ากนั้นระบบจะแสดงประเภทร้ านค้ าและยังค้นหาได้ต ามร ายจังหวัดดังนี้

อาหารและเครื่ องดื่ม

ธงฟ้า

กิ จก าร OTOP

สิ นค้ าทั่วไป

โ รงแ รม/ที่พัก

สุขภ าพ/คว ามงาม

ขนส่งส าธ ารณะ

รับเหม า/งานช่ าง/ทำความสะอาด

สุขภ าพ/ก ารแพทย์

ข้อมูลsanook