6ร าศีด วงจะปังมาก เงิ นดี งานเด่น เตรี ยมลงจ ากค าน

หมอกฤษณ์ เปิ ด 6 ร าศี ด วงปังปุริเย่ เงิ นดี งานเด่น เตรี ยมหักเสาค าน

วันที่ 30 มีน าค ม หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย 6 ร าศี ที่ด วงดี ด วงเฮง ด วงปัง

ช่วง 1-10 เมษายน 2564 ได้แ ก่ ร าศีกุมภ์ ร าศีเมษ ร าศีพฤษภ ร าศีสิงห์ ร าศีพิจิก ร าศีมังกร

ราศีกุมภ์ เนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าทับ ฉะนั้น ราศีกุมภ์ จะด วงเฮง

ด วงดีที่สุดในรอบวงโคจรของดาวพฤหัส 12 ปี แต่ต้องบอกว่า ร าศีกุมภ์ จะมีช่ วงจังหวะเฮงๆ

เข้ ามาทุกๆ 6 ปี ซึ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรทับ และดาวพฤหัสบดีโคจรเล็ง จะส่งผลดีในรอบ 6 ปี

ร าศีเมษ ในจังหวะนี้ถึงแ ม้จะมีดาวมฤตยูเข้ าทับก็จริง แต่จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพ เรื่องของความเชื่ องช้า

แต่ในเรื่องของโอก าส จังหวะ ล าภผล มีความเจ ริญก้ าวหน้ า ผู้ให ญ่ให้ความสนับสนุน ช่ วยเหลือ

จังหวะในชีวิตต่ างๆ เริ่มมา เริ่มดี ด วงชะต าเริ่มจับพลิกฟื้น แ ม้จะเป็นบ างจังหวะ แต่ช่ วงนี้แ ม่ดีเยี่ ยมจริงๆ

ร าศีพฤษภ มีดาวพฤหัสโคจรอยู่ในเรือนของก ารงาน ฉะนั้น ก ารงานจะมีค นช่ วยเหลือ จะมีค นให้โอก าส

จะมีจังหวะดีๆ เข้ ามา ที่สำคัญ ยังมีอังค าร ร าหู ซึ่งดีต่อกันมากๆ ดาวคู่นี้ เพร าะเป็นธาตุลม ฉะนั้น

จะหนุนนำเกี่ ยวกับก ารเงิ น ก ารทอง ชีวิตช่ วงนี้จะเจ ริญก้ าวหน้ าขึ้นอย่ างชัดเจ นมากๆ

ร าศีสิงห์ มีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ าเล็ง ฉะนั้นช่ วงนี้หรือระยะ 1 ปีนี้ ถ้าโสดอยู่จะเจอค นดีเข้ ามา จะเจอค นอุปถัมภ์

จะมีเ พศตรงข้ าม เข้ ามาช่ วยเหลือ โดยเฉพ าะถ้าอายุมากกว่ ายิ่งดี

หรือท่านอายุมากกว่าขอให้ใบหน้ าลูกไข่ หรือว่าผิวไปท างขาวเหลือง อันนี้จะถูกโฉ ลกมากๆ

ร าศีพิจิก มีดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นสี่แ ก่ราศี ถือว่าเด่น เพราะต ามด วงชะต าหากดาวพฤหัสบดีเป็นสี่แ ก่ร าศีใดนั้น

จะหม ายถึงความโ ชคดี ความทรงศั กดิ์แ ช่มช้อย อยู่ในตำแห น่งพันธุ หม ายคว ามว่า มีโอก าสได้บ้ าน

ยวดย านพาหนะ มีโอก าสได้โ ชคล าภจ ากบ้ าน ยวดย านพาหนะ เ ลขที่บ้ าน เ ลขที่รถ

ร วมถึงจะโ ชคดีเกี่ ยวกับเรื่ องอสังหาริมทรั พย์ เรื่องญ าติพี่น้องที่มีปั ญห าก็จะคลี่คล ายลงไปในทางที่ดีขึ้น

ร าศีมังกร ช่ วงนี้ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรื อนกดุมภะ เรี ยกได้ว่าเรื อนก ารเงิ น แต่ยั้งมีดาวเส าร์ทับอยู่เล็กน้อย

ก็ไม่เป็นไร เรี ยกได้ว่าพอผ่ านไปได้ ด วงพออยู่ในเก ณฑ์ดี เด่ น และที่สำคัญ

ข้อมูลmatichon