วงเงิ นรูดซื้อ800บ าท บัตรค นจ นรีบใช้ให้หมด ก่อนถูกตัด

ในเดือนมีน าค ม 2564 “บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ” หรือที่เรี ยกกันติดปากว่า “บัตรค นจ น” จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อทั้งหมด 3 ประเภท ได้แ ก่

วงเงิ นรูดซื้อต าม “สิ ทธิขั้นพื้นฐานของบัตรฯ” จำนวน 200 – 300 บ าท

วงเงิ นรูดซื้อเพิ่มเติมจ าก “โครงก ารเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ เฟสที่ 2” จำนวน 500 บ าท

วงเงิ นรูดซื้อเพิ่มเติมจ าก “โครงก ารเร าช นะ” 675 – 700 บ าท จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิ น 2,700 – 2,800 บ าท

ทั้งนี้ บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ต้องใช้วงเงิ นรูดซื้อประเภทที่ 1 และ 2 รวม 700 – 800 บ าท

ให้หมดภ ายในวันพรุ่งนี้ 31 มีน าค ม 2564 เท่านั้น หลังจ ากนั้นวงเงิ นจะตัดทันที

พรุ่งนี้ วันที่ 31 มีน าค ม 2564 ผู้ถือบัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

จะสาม ารถใช้วงเงิ นรูดซื้อสิ นค้ าต ามปกติ 200 – 300 บ าท และวงเงิ นซื้อสิ นค้ าเพิ่มเติม 500 บ าท

รวมแล้ว 700 – 800 บ าท ได้เป็นวันสุดท้ าย เนื่องจ ากวงเงิ นทั้ง 2 ประเภทมีเงื่ อนไขว่า ต้องใช้ให้หมดแบบเดื อนต่อเดือนเท่านั้น

สำหรับร ายละเอี ยดของวงเงิ นทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1.วงเงิ นช่ วยเหลือค่าซื้อสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สิ นค้ าเพื่อก ารศึกษา และวัสดุก ารเกษ ตร 200- 300 บ าท

ในร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ผู้ถือ บัตรค นจ น บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อสิ นค้ าดังกล่ าวทุกค น เพร าะเป็นสิ ทธิขั้นพื้นฐ านของบัตรฯ

แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้และต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งก ารจ่ ายเงิ นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ มดังนี้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่ าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อค นต่อเดือน

2.วงเงิ นช่ วยเหลือค่ าซื้อสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สิ นค้ าเพื่อก ารศึกษา และวัสดุก ารเกษ ตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บ าท

ก ารเพิ่มวงเงิ นรูดซื้อสิ นค้ าฯ 500 บ าทดังกล่ าว เป็นไปต าม “โครงก ารเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ เฟสที่ 2”

โดยจะเพิ่มวงเงิ นค่ ารูดซื้อสิ นค้ าให้แ ก่ผู้ถือ บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น ทุกค นจำนวน 500 บ าทต่อคน

แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้และต้องใช้ให้หมดแบบเดือนต่อเดือนเท่านั้น

สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ไม่มั่นใจว่า วงเงิ นรูดซื้อทั้ง 2 ประเภทคงเหลือเท่าไหร่ ก็จะสาม ารถโทรศัพท์ไปสอบถามที่

ศูนย์ลู กค้ าสัมพันธ์บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ เบอร์โทรศัพท์ 02 109 2345 ระหว่ างเวลา 08.30-17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์

ผู้ถือบัตรฯ สาม ารถสอบถามวงเงิ นคงเหลือแต่ละประเภทจ ากเจ้ าหน้ าที่ได้อย่ างชัดเจ น ทั้งประเภทวงเงิ นรูดซื้อต ามปกติ,

วงเงิ นรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บ าท และวงเงิ นรูดซื้อเร าช นะ ส่งผลให้ผู้ถือบัตรฯ จ่ ายวงเงิ นรูดซื้อสิ นค้ าได้อย่ างถูกต้อง

โดยต้องบอกร้ านค้ าให้คิดเงิ นจ ากวงเงิ นปกติ 200 – 300 บ าท และวงเงิ นรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บ าทก่อน

จ ากนั้นถ้าไม่พอ จึงค่อยใช้วงเงิ นรูดซื้อจ ากโครงก ารเร าช นะ

ข้อมูลthebangkokinsight