โ ค้งสุดท้ าย คอห วยกว้ านเลขดังเกลี้ ยงแผง

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า วันนี้ (31 มี.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. บรรย าก าศก ารซื้อข ายสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่จะออกร างวัลในบ่ ายวันพรุ่งนี้ (1 เม.ย.) ที่หน้ าธน าค ารกรุงไทย

สาขาชัยน าท ในตัวเมืองชัยน าท เป็นไปอย่ างคึกคัก เพร าะเป็นวันสุดท้ ายก่อนก ารออกร างวัล

มีประชาช นและคอห วยออกมาหาซื้อเ ลขที่ตนเองชื่นชอบอย่ างต่อเนื่ อง

ซึ่งในงวดนี้มีกระแสเลขดังที่มาแ รงสุดๆ นั่นก็คือ เ ลข 29,93,493 ซึ่งเป็นเ ลขวันถว ายพระเพลิงพระบรมศพ

รัชก าลที่ 8 และเ ลข 13,31 เป็นเ ลขวันสงกร านต์ รวมไปถึงเ ลข 64 เป็นเ ลข พ.ศ.2564

ที่คอห วยเชื่ อว่าน่ าจะออก เพร าะเป็นงวดของเทศก าลปีให ม่ไทยนั่นเอง

ส่วนเ ลขที่กลุ่ มผู้ค้ าสลาก 5 ภ าค นำมาแชร์ต่อๆ กันคือ เลข 29 เ ลขตังกวย เ ลข 13

เป็นเ ลขแ ม่น้ำหนึ่ง เ ลข 25 เป็นเ ลขตะเคี ยนแ ม่ย่ าสไบทองและแ ม่ย่ าสร้อยสุดา

เ ลข 59 เ ลขต าม เ ลข 89 เ ลขมงคล ร.9 เ ลข 56 ห วยล าภลอย เ ลข 67

วันคล้ ายวันเกิ ดน ายกฯ เลข 28 เ ลขมงคล ร.10 เ ลข 64 ห วยอาจ ารย์ ก และเ ลข 53 เ ลขเ ด็ด เ ลขดังแ ม่จำเนียร

ข้อมูลsanook