เผยสภ าพอาก าศ 7 วันข้ างหน้ าเตื อนไทยตอนบนเตรี ยมรับมืออาก าศร้อนจัด

“พย ากรณ์อาก าศ” 7 วันข้ างหน้ า จ าก “กรมอุตุนิยมวิทย า” เตื อนไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่ องจ ากอาก าศที่ร้อน

ร ายงานสภ าพอาก าศอีก 7 วันข้ างหน้ า จ าก “กรมอุตุนิยมวิทย า” ระบุ “พย ากรณ์อาก าศ”

ระหว่ างวันที่ 29 มีน าค ม 2564 – 4 เมษายน 2564 ค าดก ารณ์ว่า

ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 คว ามกดอาก าศต่ำเนื่องจ ากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีอาก าศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้

พัดนำความชื้นจ ากทะเลจีนใต้และอ่ าวไทยเข้ ามาปกคลุมภ าคเหนือตอนล่ าง ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง

และภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณภ าคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นเป็นบ างพื้นที่

ในขณะที่มีหย่ อมความกดอาก าศต่ำบริเวณอ่ าวเบงตอนล่ างจะเคลื่ อนเข้ ามาบริเวณด้ านทะเลอันดามัน

ในช่ วงวันที่ 30 ม.ค. – 2 เม.ย. 64 ทำให้ภ าคใต้มีฝนเพิ่มม ากขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

และคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแ รงขึ้นในช่ วงวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 64

โดยมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่ วงวันที่ 3 – 4 เม.ย. 64 คว ามกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็นจ ากประเทศจีนจะแ ผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง ลู กเห็ บตกเป็นบ างแห่ง รวมถึงฟ้าผ่ า โดยจะเริ่มภ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือก่อน

ส่วนภ าคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนภ าคใต้ ลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภ าคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น

ภ าคใต้ฝั่งตะวันตกฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่ าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

ข้อมูลbangkokbiznews