ย อดเ งินเ ข้าบั ตรค นจนเ ดือนเ มษาย น

ความช่วยเหลือ บั ตรคนจน ที่จะสิ้นสุดลงใน มีนาคม 2564

ความช่วยเหลือรูดซื้อสินค้ าที่จะหมดลงในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 2 โครงการ

ซึ่งมีเงื่ อนไขแตกต่างกัน ดังนี้ 1.วงเ งินช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติม จำนวน 500 บ าทต่อเดือน วงเ งินรูดซื้อสินค้ าฯ 500 บ าทดังกล่าว เป็นไปตาม

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เฟสที่ 2

ซึ่งจะเพิ่มวงเ งินค่ ารูดซื้อสินค้ าในบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจากปกติอีก 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

ระหว่างเดือนมกร าคม ถึง มีนาคม 2564 วงเ งินเพิ่มเติม 500 บ าทนี้ จะจ่ ายครั้งสุดในวันที่ 1 มีนาคม 2564

โดยไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้และสามารถรูดซื้อของได้ภายในเดือนมีนาคมเท่านั้น

ไม่สามารถสะสมไว้ในเดือนถัดไป เพร าะฉะนั้นผู้ถือ บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ต้องรูดใช้วงเ งิน 500 บ าทให้หมดในเดือนมีนาคม 2564 เท่านั้น

โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ 500 บ าทต่อเดือนและโครงการเร าช นะ 2,700-2,800 บ าทต่อเดือน

จะจ่ายวงเ งินในเดือนมีนาคม 2564 เป็นงวดสุดท้าย จึงขอให้ผู้ถือบั ตรฯ บริหารวงเ งินให้ดีๆ

เพร าะในเดือนถัดไป เดือนเมษายน 2564 จะไม่ได้รับวงเ งินจาก 2 โครงการนี้อีก

ทำให้วงเ งินรูดซื้อสินค้ าหายไปถึง 3,200 ถึง 3,300 บ าทต่อเดือน

อย่ าเพิ่งเศร้ าสำหรับเดือนเมษายน 64 เดือนถัดไป เ งินรูดซื้อปกติยังจ่ ายต่อ อย่ างไรก็ตาม

ผู้ถือบั ตรคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ยังคงได้รับวงเ งินรูดซื้อสินค้ าตามปกติ 200-300 บ าทต่อเดือน

ทุกวันที่ 1 ของเดือน ตามสิ ทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือบั ตรฯ วงเ งินดังกล่าวคือ

วงเ งินช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

และวัสดุการเกษตร ในร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด

ซึ่งผู้ถือบั ตรคนจนจะได้รับวงเ งินรูดซื้อสินค้ าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเ งิน 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเ งิน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

ขอบคุณ thebangkokinsight