ก ลุ่มไ หนบ้ าง ได้ค นละค รึ่งทั นที ไม่ต้ องลงส มัครอี ก

เมื่อวาน (23 มีนาคม 2564) ที่ผ่านมา นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

กล่าวถึงการขย ายอายุ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ว่า จะไม่มีการต่ออายุโครงการนี้ทันทีหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564

ซึ่งจบเฟส 2 ของโครงการคนละครึ่ง

ทั้งนี้ ค าดว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะออกมาช่วงหลังสงกร านต์ หรือหลังจากที่โครงการเร าช นะ

และ เร ารักกัน ได้จบลงไปแล้ว คือในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

โดยผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเ บียนใหม่ แต่จะไม่ได้รับสิ ทธิต่ออายุทันที

ต้องเข้าไปกดยืนยันสิ ทธิในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเ บียนคนละครึ่ง

และต้องการเข้าร่วมในเฟส 3 ค าดว่าจะเ ปิดให้มีการลงทะเ บียนใหม่ ซึ่งต้องติดตามกันต่อไป

กระทรวงการคลัง จะต้องทำการศึกษาเรื่องนี้ก่อน โดยค าดว่าอาจจะใช้เ งินจาก พ.ร.ก.กู้เ งิน

ในก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคม ที่เหลืออยู่ 2 แสนล้านบ าท

และต้องมีการประเมินถึงโครงการกระตุ้นเศร ษฐกิจอื่น ๆ ว่า เป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป

ข้อมูลsiamtopic