รั ฐไฟเ ขียว เร าเ ที่ยวด้ วยกั น เ ฟส3

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน

มีมติเห็นชอบมาตรการเร าเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 และมาตรการทัวร์เที่ยวไทย

เพื่อใช้กระตุ้นเศร ษฐกิจต่อเนื่องช่วงสงกร านต์ไปจนถึงครึ่งปีหลังโครงการ เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

โดยมาตรการเร าเที่ยวด้วยกัน จะมีการขย ายสิ ทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิ ทธิ์

โดยคุณสมบัติผู้ได้รับสิ ทธิ์ของผู้ได้รับสิ ทธิ์เหมือนกับโครงการระยะที่ 1 และ 2

แต่ได้มีการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในส่วนอื่น ๆ เช่ น การป้องกันการสวมสิ ทธิ์ด้วยระบบสแกนใบหน้า

และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิ ทธิ์ที่สาขาธนาค ารกรุงไทย โดยเรื่องนี้ ททท.

จำเป็นต้องหารือกับธนาค ารกรุงไทยก่อน และค าดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระยะหนึ่ง

โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

สำหรับโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” เป็นการปรับปรุงจากโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า

โดยขย ายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดั บอายุมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะสมทบเ งินได้ 40%

หรือไม่เกิน 5,000 บ าทต่อคน ให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในร าค าแพ็กเกจขั้นต่ำ 12,500 บ าท

โดยจะให้บริษัททัวร์รับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการได้จำนวน 3,000 คนต่อ 1 บริษัท รวมบริษัททัวร์ประมาณ 300 ร าย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจทัวร์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนลัง

โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ค าดว่าสามารถต่ออายุได้เพร าะใช้เ งินไม่มากและจะสามารถใช้ได้ในช่วงเดือน มิ.ย.นี้

หลังโครงการเร าช นะหมดเขต ส่วนมาตรการในส่วนของโครงการเร าเที่ยวด้วยกันในระยะที่ 3

จะเข้าสู่การพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบ(ศบศ.) ในวันศุกร์ที่ 26 มี.ค.2564 นี้

ขอขอบคุณที่มาจาก กรุงเทพธุรกิจ

ข้อมูลsiamtopic