ม33 เร ารั กกั น เป ลี่ยนวั นโอ นเ งิน

วันนี้ 9 มี.ค. 64 ที่ผ่านมาคณะโฆกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี

เรื่อง ‘ม33เร ารักกัน’ แจกเ งินเ ยียวย า 4,000 บ าท เรื่องการปรับปรุงการตรวจสอบสถานะ

เ ช็คสิ ทธิ ม33เร ารักกัน ซึ่งเป็นการขย ายเวลาให้ยืนยันตัวตนได้ถึง 31 พ.ค. 64

ตามกำหนดการเดิม ผู้ลงทะเ บียน เ ช็คสิ ทธิ์เร ารักกันว่าผ่านหรือไม่ ที่ www.ม33เรา รักกัน.com วันที่ 15 มี.ค. 64

จากนั้นผู้ได้สิ ทธิ์ต้องลงทะเ บียน และยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังระหว่างวันที่ 15- 21 มี.ค. 2564 หากหลังจากนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์

แต่เงื่ อนไขใหม่คือ ขย ายระยะเวลาการยืนยันตัวตน สามารถยืนยันตัวตนรับสิ ทธิในเป๋าตังได้ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 64

อัปเดตล่าสุด ม33เร ารักกันเ งินเข้าวันไหน ม33เร ารักกันเ งินเข้าเมื่อไหร่

แต่เดิม เมื่อยืนยันสิ ทธิเรารักกันแล้ว ผู้ได้รับสิ ทธิเ งินจะเข้าทุกวันจันทร์ แบ่งเป็น 4 งวดดังนี้

22 และ 29 มี.ค. 64

5 และ 12 เม.ย. 64

สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ปฏิทินการโอนเ งิน ม.33เร ารักกันใหม่นั้น แบ่งเป็นดังนี้

-กลุ่มยืนยันตัวตนเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 ได้เ งินวันที่ 22, 29 มีนาคม

และ 5,12 เมษายน 64 สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

-กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 22 มี.ค. -11 เม.ย. 64 จะได้เ งินสะสมตั้งแต่ 22 มี.ค. 64

จนถึงวันที่กดใช้งาน จากนั้นจะได้สัปดาห์ละ 1,000 บ าททุกวันจันทร์ จนครบ 4,000 บ าท

-กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เ งินรวดเดียว 4,000 บ าท ใน 1 งวด

กลุ่มทบทวนสิ ทธิ์ ม33เร ารักกัน

สำหรับกลุ่มทบทวนสิ ทธิ์ ม.33เร ารักกัน ที่ยื่นทบทวนสิ ทธิ์ไปตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64

และจะสามารถเ ช็คสิ ทธิได้ในวันที่ 5 เม.ย. 64 กำหนดการเดิมนั้นจะต้องยืนยันตัวตนเร ารักกันระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 64

และได้รับวงเ งิน 2 ครั้ง 12 19 เม.ย. ครั้งละ 2 พัน หากไม่กดดยืนยันตัวตนถือว่าสละสิ ทธิ์

เงื่ อนไขใหม่ แก้ไขเป็น ขย ายวันยืนยันตัวตนเป็นระหว่างวันที่ 5 เม.ย. -31 พ.ค. 64

โดยถ้ากดยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์ ระหว่าง 5-11 เม.ย. 64 จะได้เ งิน 4,000 บ าทในงวดเดียว 12 เม.ย. 64

ส่วนกลุ่มยืนยันตัวตนระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เ งินโอนเข้าเป๋าตังในวันที่กดใช้งานทันที 4 ,000 บ าท

ข้อมูลsiamtopic