ก รมอุตุ เ ผยเ ริ่มอาก าศร้ อนจั ดแ ล้ว

วันที่ 25 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุ ณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ

และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

สำหรับลมตะวันออกกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้น

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

จุดความร้อนที่เ กิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนลดน้อยลงและการระบ ายของอากาศดีขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง เว้นแต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในระดั บปานกลาง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ร้อนจัด

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ