ดั บฝั นทั้ งประเ ทศ ไม่ใ ห้แ ล้ว 4000

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ทำเนียบรั ฐบ าล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรีวันนี้ว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติ มาตรการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ

เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เดี๋ยวทางโฆษกจะให้ร ายละเอียด กำหนดเวลาต่างๆ

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการ เร าผูกพัน เพื่อเ ยียวย าข้ าร าชการชั้นผู้น้อยนั้น

นายกรั ฐมนตรี กล่าวว่ายังก่อน เร าต้องดูก่อน เห็นใจจริงๆ

“เห็นใจข้าร าชการ แต่อย่ างว่านะ เขามีเ งินเดือน ก็ลำบ ากเหมือนกัน เดี๋ยวคอยดูว่าจะทำอย่ างไรได้

สิ่งที่เราต้องการคือการหมุนเวียนเศร ษฐกิจ สิ่งที่เรามอง อย่ างไรก็ตามเร าต้องดูแลประชาช นให้มากที่สุด

ขอร้องต้องทำความเข้าใจกับข้าร าชการ ใช่ว่ารั ฐบ าลไม่ห่วงใย แต่นี่เป็นเรื่องการเ ยียวย า”

มีร ายงานว่า สำหรับโครงการเร าผูกพัน เยี ยวย าข้าร าชการ กำหนดแนวทางในเบื้องต้น

เยี ยวย าข้าร าชการ 4,000 บ าท กลุ่มข้าร าชการชั้นผู้น้อยมีเ งินเดือนใกล้เคียงกับ

ค่ าตอบแทนแ รงขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บ าท ทั้งกลุ่มข้าร าชการพลเรือน ข้าร าชการทหาร

ข้าร าชการตำรวจ ลู กจ้างหน่วยงานร าชการ ทั้งชั่วคร าว และประจำ พนักงานร าชการ ตามสัญญาจ้าง ร ายได้ต่ำ ร าว 200,000 คน

ข้อมูลsiamtopic