ค ลังต อบแ ล้ว ค นละค รึ่ง เ ฟส3 ก ลุ่มไ หนได้บ้ าง

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

เ ปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งจะไม่ได้ต่อโครงการทันทีที่จบ เฟส 2

ในวันที่ 31 มี.ค.2564 ค าดว่าโครงการจะออกมาได้หลังจากที่โครงการเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน

สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.64 โดยผู้ได้รับสิ ทธิร ายเดิมอาจจะไม่ต้องลงทะเ บียนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีข้อมูลในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังแล้ว

เม็ดเ งินหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจยังมีอยู่ถึงช่วงเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งในช่วงก่อนเม็ดเ งินจะหมดก็ต้องมามาสรุปอีกครั้ง

เพื่อให้มีเม็ดเ งินออกมาดูแลเศร ษฐกิจอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เ งิน

ในก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคม ซึ่งมีวงเ งินเหลืออยู่กว่า 2 แสนล้านบ าท น.ส.กุลย า กล่าว

สำหรับโครงการคนละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์รวม 14,793,502 คน จากกรอบโครงการเดิม 15 ล้านคน

ในจำนวนนี้ เป็นผู้ใช้สิ ทธิ์ตามมาตร า 33 ประกันสังคมกว่า 5 ล้านคน ซึ่งในส่วนนี้

ยังสมารถใช้สิ ทธิ์ในโครงการ ม33 เร ารักกัน ได้รับเ งินเยี ยวย าคนละ 4,000 บ าท

จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ซึ่งหลังจากนั้นคลังจะมาพิจารณาอีกครั้งว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 3

จะต้องให้เ งินช่วยเหลือร ายละเท่าไร และระยะเวลาที่เหมาะสมควรเป็นอย่ างไร เพ่อเสนอให้ฝ่ายนโยบายพิจารณา

น.ส.กุลย า กล่าวว่า ประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจของรั ฐ ตั้งแต่โครงการคนละครึ่ง เร าช นะ เป็นต้น

จะช่วยกระตุ้นเศร ษฐกิจทั้งปี 2564 ได้ 0.8% ส่วนเป้าหมายที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง

วางไว้ว่าอย ากให้ปีนี้เศร ษฐกิจโต 4% นั้น ก็จะต้องติดตามว่ามีมาตรการส่วนใดบ้ างที่สามารถช่วยสนับสนุนได้

และยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉีดวัคซีน ซึ่งหากมีการฉีดทั่วโลก อาจจะช่วยให้การท่องเที่ยวกลับมาได้

ข้อมูลsiamnews