ก รมอุตุเ ตือน ระวั งอั นตร ายจ ากพ ายุและล มกระโ ชกแ รง

พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2564 – 29 มีนาคม 2564

การค าดหมาย ในวันช่วงที่ 23-24 มี.ค. 64

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุ ณหภูมิลดลง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้

ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 29 มี.ค. 64 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุ ณภูมิสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่อง กับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง

ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน

สำหรับในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแ รงขึ้น

โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโชกแ รง ส่วนชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 มีเมฆบ างส่วน อุ ณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซี ยส

อุ ณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเ ซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 29 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัด

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากทาง<>

ตอนล่างของภาคอุ ณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 มีเมฆบ างส่วน อุ ณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเ ซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 29 มี.ค. 64

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุ ณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 มีเมฆบ างส่วน อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเ ซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 29 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุ ณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 มีเมฆบ างส่วน อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเ ซียสลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 25 – 29 มี.ค. 64

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณชายฝั่งอุ ณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง และมีลมกระโชกแ รงบ างแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 25-29 มี.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเ ซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

และมีลมกระโชกแ รงบ างแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 25-29 มี.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุ ณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเ ซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 23 – 24 มี.ค. 64 มีเมฆบ างส่วน

อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซี ยสลมตะวันออก

ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ในช่วงวันที่ 25 – 29 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โ

ดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลsiamtopic