ม าดูเ งื่อนไ ข18 ปีขึ้ นไป รั บเ งินเ ที่ยว5000

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ได้ออกมาโพสต์โดยได้ระบุข้อความว่า ไปไหนกันดีน้า อนุมัติยกชุดเอาใจสายเที่ยวโดยเฉพาะ

เร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3 (2 ล้านสิ ทธิ์)

ทัวร์เที่ยวไทย (1 ล้านสิ ทธิ์)

รอลิ้งลงทะเ บียนได้ที่นี่

23 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี( ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

และรมว.กลาโหม เป็นประธานที่ประชุม ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการ”เร าเที่ยวด้วยกัน ” ระยะที่ 3 และ

มาตรการ”ทัวร์เที่ยวไทย” เพื่อใช้กระตุ้นเศร ษฐกิจต่อเนื่องช่วงสงกร านต์ไปจนถึงครึ่งปีหลัง

หลังจากที่มาตรการทยอยสิ้นสุดลงจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 โดยร ายละเอียดโครงการเบื้องต้นมีดังนี้

เร าเที่ยวด้วยกัน ลักษณะคล้ายเดิม

เพิ่มการสแกนหน้ายืนยันตน ป้องการการสวมสิ ทธิ์

โครงการทัวร์เที่ยวไทย

สมทบเ งินไม่เกินคนละ 5,000 เพื่อเที่ยวผ่านบริษัททัวร์

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

ส่วนวันที่ชัดเจน วิธีการรับสิ ทธิ์ รอฟังได้เลยเร็วๆนี้

ข้อมูลsiamtopic