ข่ าวดี ค นละค รึ่งไม่ต้ องลงส มัครอี กร อบ

นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) เ ปิดเผยว่า

มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 จะไม่มีการต่อเวลาโครงการทันทีที่จบ เฟส 2 ในสิ้นเดือน มี.ค.นี้

โดยค าดว่าโครงการจะออกมาได้หลังจากที่โครงการเร าช นะ และ ม33 เร ารักกัน

สิ้นสุดในช่วงเดือน พ.ค.64 โดยผู้ได้รับสิ ทธิร ายเดิมอาจจะไม่ต้องลงทะเ บียนใหม่อีกครั้ง

เนื่องจากมีข้อมูลในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง แล้ว ผอ.สศค. เผยอีกว่า

เม็ดเ งินหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจยังมีอยู่ถึงช่วงเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งในช่วงก่อนเม็ดเ งินจะหมดต้องมาสรุปอีกครั้ง

เพื่อให้มีเม็ดเ งินออกมาดูแลเศร ษฐกิจอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งจะใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เ งิน

ในก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคม ซึ่งมีวงเ งินเหลืออยู่กว่า 200,000 ล้านบ าท

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังต้องประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจของรั ฐ อาทิ

โครงการคนละครึ่ง เร าช นะ เป็นต้น จะช่วยกระตุ้นเศร ษฐกิจทั้งปี 2564 ได้ 0.8% หรือไม่

ส่วนที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง ตั้งเป้าไว้ว่าอย ากให้ปีนี้เศร ษฐกิจโต 4% นั้น

ก็ต้องติดตามว่ามีมาตรการใดบ้ างที่สามารถช่วยสนับสนุนได้ และยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉีดวัคซีน CV

ซึ่งหากทั่วโลกมีการ ฉีดก็อาจจะช่วยให้การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้

ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 58,968 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 83,926 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว

จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 7,425 ล้านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 150,319 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

ถุงเ งิน ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ขอบคุณ อัมรินทร์ทีวี