ก รมอุตุ ป ระก าศ ระวั งฝ นต กห นัก

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 กรมอุตุตนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุ ณหภูมิลดลง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือที่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงบ างพื้นที่ ขอให้ประชาช นบริเวณภาคเหนือระวังอันตร ายจากลมกระโชกแ รง

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา

และสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็งแ รง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเ สียหาย

ที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

จะมีกำลังแ รงขึ้นในช่วงวันที่ 23-24 มี.ค.64 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ผ่านมาประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนกับมีลมแ รงเ กิดขึ้นในหลายพื้นที่

ทำให้การระบ ายของอากาศสูงและการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลงเว้นแต่ในภาคเหนือ

ฝุ่นละออง/หมอกควันมีระดั บปานกลาง พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

เตรียมตัวรับมือ

อย่ างไรก็ตามขับรถด้วยความระมัดระวัง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ